Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. I arbeid med menneskerChevronRight
 4. Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med menneskerChevronRight
 5. Problemløsende metodeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Problemløsende metode

Som helsefagarbeider må du kunne kartlegge brukeres og pasienters funksjonsnivå og behov for bistand. Ut fra dette skal du, i samhandling med brukeren eller pasienten, kunne lage egne forslag til planer for den pleien som skal bli gitt.

Planlegging. Foto.

Problemløsende metode i sykepleie

Problemløsende metode blir også omtalt som sykepleieprosessen, og den beskriver hvordan vi kan gå fram for å sikre helhetlig og individuell sykepleie.

Hensikten med en slik metode eller plan er å sikre at brukeren får den hjelpen han eller hun har krav på, og at vi jobber mot felles mål og er løsningsorienterte. I tillegg er det en lovpålagt oppgave å dokumentere de tilbudene brukeren får.

For at du skal kunne yte god sykepleie, må du som helsefagarbeider skaffe deg opplysninger om brukeren. Opplysningene gir deg oversikt over hva han eller hun trenger hjelp til, og de danner grunnlaget for å skrive en plan.

Nedenfor kan du se eksempel på hvordan det er mulig å bruke den problemløsende metoden i sykepleien slik at Sofie Olsen skal få dekket behovet sitt for ernæring.

Metoden består av fem trinn

1. Datasamling

Sofie Olsen bor på sykehjem. Hun har alltid vært sosial. Hun er enke, men har to døtre med familie som bor i nærheten. Sofie Olsen har diagnosen Alzheimers sykdom, og hun har en del problemer forbundet med dette – blant annet glemmer hun ofte å spise og drikke. Den siste tiden har hun gått ned i vekt, og hun har symptomer på dehydrering.

Hvordan skal man sikre at hun får dekket behovet sitt for ernæring?

Det er viktig å samle inn data for å få fram alle opplysningene som har betydning for den pleien Sofie ska få.

Vi samler inn data ved

 • å snakke med brukeren og eventuelt med pårørende
 • å gjennomføre helhetlig observasjon av brukeren
 • å observere det fysiske miljøet til brukeren
 • å utveksle informasjon på rapportmøter
 • å lese skriftlige rapporter, pleieplaner og journaler
 • å lese faglitteratur

Du snakker med Sofie Olsen om hva hun tror er grunnen til at hun spiser lite og har gått ned i vekt. Etterpå snakker personalet sammen på rapportmøtet.

2. Kartlegg brukerens ressurser og behov

Ved å samtale med Sofie Olsen kan du få fram flere opplysninger som kan være relevante for situasjonen. Her i dette eksemplet har vi valgt å begrense det noe, slik at det ikke skal bli for omfattende.

Vi vurderer opplysningene (datasamlingen) samlet og danner oss et bilde av hva som er Sofie Olsens problem eller hjelpebehov.

Hvis vi kjenner årsaken til til problemet, skal vi ta det med i formuleringen – for eksempel:
«Sofie Olsen spiser og drikker lite da hun …»

Når du skal planlegge videre, blir det viktig å arbeide ut fra et helhetlig mennesekesyn og finne hvilke styrker Sofie Olsen har som kan brukes til å løse problemet – for eksempel:

Hvilke ressurser har hun? Hva klarer hun selv? Hvilke ønsker har hun?

Sofie Olsens ressurser i denne sammenhengen kan være

 • at hun kan si hva hun ønsker
 • at hun har god beveglighet i begge armene og kan spise selv ved tilrettelegging

Sofie Olsens problemer kan være

 • at hun spiser og drikker for lite
 • at hun går ned i vekt
3. Sette opp mål

Sammen med Sofie Olsen må du nå sette opp realistiske mål med utgangspunkt i hva hun ønsker. Målene skal være formulerte slik at de forteller hvordan Sofie Olsen skal ha det når målene er nådd.

Hensikten med målene er:

 • at de kan bidra til å motivere både Sofie Olsen og de ansatte
 • at de danner utgangspunkt for at man kan evaluere det som blir gjort, og vurdere om målene blir nådd eller ikke.

Det kan være nødvendig å ha både kortsiktige og langsiktige mål.

Krav til målformuleringer er at målet må:

 • forholde seg til problemet
 • beskrive en ønsket tilstand eller aktivitet
 • være realistisk, men samtidig noe å strekke seg etter
 • være konkret og målbart
 • ha tidsangivelse

Mål for Sofie Olsen kan være hun innen en uke skal kunne:

 • spise selv med tilrettelegging
 • gå opp i vekt
 • få dekket sitt ernæringsbehov
 • oppleve måltidet som en positiv aktivitet
4. Planlegge og gjennomføre tiltak

Sammen med Sofie Olsen må du nå sette opp realistiske mål med utgangspunkt i hva hun ønsker.

Hva vil du gjøre sammen med Sofie Olsen for å løse problemet?

Tiltakene bestemmes ut fra en tverrfaglig vurdering og beskriver

 • hva som skal gjøres
 • hvordan det skal gjøres
 • hvem som skal gjøre det
 • når det skal gjøres

Det er viktig å tenke brukermedvirkning. Sofie Olsen må si hva hun ønsker og mener, før det tas beslutninger.

Din oppgave som helsefagarbeider blir

 • å informere, veilede og støtte slik at brukeren kan gjøre aktivitetene selv
 • å gi praktisk hjelp slik at hun kan utføre deler av aktivitetene selv
 • å utføre aktiviteter for brukeren når hun ikke klarer det selv

I samarbeid kommer Sofie Olsen og personalet fram til de følgende tiltakene:

 • Sofie Olsen skal sitte sammen med en mindre gruppe og spise.
 • En av personalet skal sitte ved samme bord og eventuelt veilede henne under måltidet.
 • Maten skal være variert slik at hun får servert noe hun liker.
 • Personalet skal observere og rapportere hvor mye hun spiser og drikker.
 • Hun skal veies hver fjortende dag.
5. Evaluering

Sammen med Sofie Olsen må vi evaluere om de tiltakene som blir utførte, gir de ønskede resultatene og fører mot målene. Om tiltakene er effektive og gir de resultatene vi ønsker, fortsetter vi arbeidet som planlagt. Skulle det vise seg at resultatene ikke gjør det, må vi finne ut hvorfor og evaluere hele situasjonen på nytt.

Det kan være flere grunner til at man ikke når de målene man har satt.

For eksempel:

 • kan tilstanden eller situasjonen til Sofie Olsen ha forverret seg
 • kan innsamlingen av data ha vært utilstrekkelig
 • kan vi ha fått et feilaktig bilde av ressursene, behovet og problemene til brukeren
 • kan målet ha vært urealistisk
 • kan det hende at tiltakene var ikke hensiktsmessige, eller at de ikke ble utført slik det var tenkt

Sofie Olsen gir uttrykk for at hun trives under måltidene. Det er dokumentert at hun spiser bedre enn før, og vekten stiger. Arbeidet fortsetter i tråd med planen, og ny dato for evaluering blir bestemt.

Activities of Daily Living (ADL)

Den problemløsende metoden kan også brukes i andre sammenhenger der vi tilbyr hjelp til en bruker, for eksempel når en bruker trenger hjelp til å utføre dagliglivets aktiviteter – såkalt ADL.

Eksempler på dagliglivets aktiviteter kan være:

 • å kle av og på seg
 • å lage og spise mat
 • å holde orden på personlige eiendeler og personlig hygiene
 • å være sammen med andre
 • å ta ansvar for sin egen økonomi
 • å planlegge og gjøre innkjøp

Du kommer til å møte mange brukere som trenger hjelp til å utføre aktiviteter i dagliglivet – ADL. Da må du hjelpe dem med å finne oppgaver de kan greie selv, og du må hjelpe dem med det de ikke greier.

Når man skal vurdere hvilke pleietjenester en person eventuelt trenger, kan det være nyttig å måle funksjonsgraden til personen. Også her kan du bruke den problemløsende metoden, men i denne sammenhengen kaller vi det en aktivitetsanalyse.

Ulike typer pleieplaner

En pleieplan er en skriftlig plan for sykepleien, og den inngår i sykepleiedokumentasjonen, som er sykepleiedelen i pasientjournalen. Det finnes mange forskjellige typer pleieplaner, og det er for eksempel forskjell på en administrativ og en pedagogisk pleieplan. Det er vanlig å bruke ulike dataprogrammer til å skrive pleieplaner.

Utfordringer til deg

 1. Hva er problemløsende metode, og hva er hensikten med å bruke den?
 2. Hva er en pleieplan, og hva bør den inneholde?
 3. Hvordan skaffer du deg informasjon om en bruker?
 4. Gå sammen to og to. Ta utgangspunkt i deres egen skolehverdag og lag et forslag til hvordan dere kan bruke den problemløsende metoden i skolearbeidet.
 5. Hva er forskjellen på en administrativ og en pedagogisk pleieplan?
 6. Hva betyr ADL?
 7. Hva er en aktivitetsanalyse?

Læringsressurser

Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med mennesker