Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. I arbeid med menneskerChevronRight
 4. Universell utforming og behov for hjelpemidlerChevronRight
 5. Habilitering og rehabiliteringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede og planlagte prosesser. De har klare mål og virkemidler som tar sikte på at pasienten skal lære seg bestemte funksjoner eller ferdigheter i størst mulig grad på egen hånd. Å oppnå størst mulig grad av mestring og selvstendighet er viktig for selvbildet og for følelsen av å ha et verdig og meningsfylt liv.

Helsefagarbeider hjelper slagrammet pasient med gåtrening

Habilitering betyr å trene opp funksjoner som man ikke har hatt tidligere.

For mange mennesker er begrepet habilitering knyttet til å lære funksjoner gjennom store deler av livet. Dette brukes for eksempel når man abeider med mennesker med nedsatt funkjonsevne der skaden har oppstått før, under eller rett etter fødsel.

Eksempel:
Magnus, 6 år, er født med cerebral parese og må trene for å lære å gå. Målet med habiliteringen er at Magnus skal kunne opprettholde eller bedre gangfunksjonen.

Mennesker med utviklingshemninger bruker ofte lengre tid på å lære både teoretiske og praktiske ferdigheter. Derfor er det ikke uvanlig at denne gruppa trener det vi kaller ADL-ferdigheter (aktiviteter i dagliglivet) også når de er voksne.

ADL-ferdigheter kan være praktiske ferdigheter som å vaske seg, kle på seg, lage mat, spise, vaske klær og vaske bolig. ADL innebærer også å mestre sosiale ferdigheter som det å kunne fungere i et positivt samspill med andre mennesker. Målet er at de skal kunne bli mest mulig selvhjulpne på disse områdene fordi det i seg selv er viktig for oss mennesker å kunne påvirke vårt eget liv. Det gir en følelse av tilfredshet, godt selvbilde og god livskvalitet.

Rehabilitering betyr å trene opp igjen funksjoner som man har hatt tidligere.

Eksempel:

Dersom en person har vært i en bilulykke, kan dette føre til tap av funksjoner som personen tidligere mestret på egen hånd. Etter ulykken trenger vedkommende hjelp for å klare disse gjøremålene eller funksjonene.

Eksempler på dette kan være å komme seg opp fra sengen, ivareta personlig hygiene, lage mat og spise.

Ved gjenopptrening kan pasienten bygge opp igjen de funksjoner og ferdigheter han hadde før skaden/sykdommen oppstod.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Hvis du følger lenken "Nedsatt funksjonsevne", får du repetert litt fra Vg1 om hva vi legger i dette begrepet.

Utfordinger til deg:
 1. Diskuter med en medelev og skriv ned stikkord omkring habilitering og rehablitering.
 2. Lag så deres egen definisjon på disse to begrepene.
 3. Skriv ned eksempler på brukere du møter når du arbeider med habilitering.
 4. Hvem må du samarbeide med på eksemplene fra spørsmål 3? Begrunn svaret.
 5. Skriv ned eksempler på brukere du møter når du arbeider med rehabilitering.
 6. Hvem må du samarbeide med på eksemplene fra spørsmål 5? Begrunn svaret.
 7. Følg lenken "Om habilitering". Les og skriv et sammendrag av innholdet. Bytt sammendraget med en medelev og les det. Diskuter innholdet etterpå med en medelev eller i hele klassen.
 8. Følg lenken "Rehabiltering fra Helsedialog". Les og skriv et sammendrag av innholdet. Bytt sammendraget med en medelev og les det. Diskuter innholdet etterpå med en medelev eller i hele klassen.
 9. Følg lenken og se filmen "Kjell i slaget". Hvilke tanker har du omkring rehabilitering etter å ha sett filmen? Skriv ned og diskuter med en medelev eller i klassen.
 10. Ved habilitering og rehabilitering skal det skrives en individuell plan hvis brukeren ønsker det. Hva er det?

Læringsressurser

Universell utforming og behov for hjelpemidler