Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Etikk for helsefagarbeidereChevronRight
 4. Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeiderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Etikk, moral og menneskesyn

Retningslinjer for hva som er rett og galt å gjøre når vi arbeider som helsefagarbeidere, kalles yrkesetikk. Regler for rett og galt finner vi i lovverket, i faglitteraturen og som lokale regler på en arbeidsplass.

Mann går forbi to som ligger på gaten. Foto.

Etikk er læren om hva som er rett, og hva som er galt. Moral er hvordan vi lever når vi kjenner forskjellen på rett og galt.

I kulturen vår er det et ideal å være selvstendig, ha selvstendige meninger og klare seg selv. Det betyr blant annet at vi oppmuntrer de vi omgås på jobb, til å gjøre seg opp sine egne meninger om hva som er rett og galt. Samtidig pålegger myndighetene de ansatte å formidle samfunnets regler for hva som er rett og galt.

Tilsynelatende er det en motsetning her: Alle skal få lov til å mene det de vil, men hver enkelt må følge samfunnets felles regler.

Ansattes oppgaver

Samtlige ansatte må betrakte arbeidsplassen som et hele og ha omsorg for alle mennesker de møter i arbeidet sitt. De som arbeider i helse- og omsorgssektoren, har mange oppgaver.

Blant annet skal de:

 • hver på sitt område medvirke til at virksomheten svarer til lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale og fylkeskommunale vedtak
 • medvirke til at samarbeidet mellom ansatte, brukere, pasienter og pårørende skal bli best mulig
 • hver på sitt område medvirke til at bevilgninger disponeres på en formålstjenlig måte
 • behandle bygninger, inventar, materiell og hjelpemidler på en forsvarlig måte
 • delta på møter
 • delta i rådgivning og veiledning av studenter, elever og andre medarbeidere
 • hindre at andre får kjennskap til det man får vite om privatpersoner i arbeidet sitt (etter helsepersonellslovens § 21 om taushetsplikt og pasientrettighetslovens § 3–2 om pasientens rett til informasjon)
 • vedlikeholde og fornye faglige kunnskaper i tråd med utviklingen i fagfeltet

Når vi vet hva som er rett og galt, kommer det an på den moralske styrken vår om vi klarer å etterleve det og ikke gjør det som er galt.

Yrkesetiske retningslinjer

De yrkesetiske retningslinjene forteller hvordan man skal opptre i ulike situasjoner. Ofte ligger det også forventninger til holdninger i disse retningslinjene.

De yrkesetiske retningslinjene beskriver blant annet:

 • hvilke oppgaver og funksjoner helsefagarbeidere er kvalifiserte til å utføre eller fylle, og hvilke oppgaver og funksjoner de ikke er kvalifiserte til å utføre eller fylle
 • hvordan helsefagarbeidere skal opptre for å oppnå tillit hos pasienter, brukere, pårørende, medarbeidere og i samfunnet for øvrig
 • hvordan helsefagarbeidere kan sørge for å skape en følelse av felles verdier og tilhørighet til yrket (yrkesstolthet)

De yrkestiske retningslinjene kan være formelle eller uformelle. De formelle reglene er felles for alle, mens de uformelle kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Etikk i helsevesenet. Illustrasjon.
Noen formelle regler

 • pasient- og brukerrettighetsloven
 • helsepersonelloven
 • sosialtjenesteloven
 • forvaltningsloven

Noen uformelle regler

 • ikke baksnakk andre
 • overhold avtaler/pauser
 • møt presis på arbeid

Taushetsplikten

Regelen om taushetsplikt er en yrkesetisk regel som gjelder for alle yrker der arbeidstakerne har med mennesker å gjøre. Den generelle regelen om taushetsplikt finnes i forvaltningsloven.

Forvaltningsloven gjelder bare for offentlig ansatte. Men når andre lover viser til reglene i forvaltningsloven, betyr det at alle som arbeider i helse- og sosialsektoren, for eksempel i private sykehjem, må følge reglene i forvaltningsloven.

Du kan repetere om taushetsplikt ved å lese her: Taushetsplikt

Utfordringer til deg

 1. Hvordan kan de ansatte i helse- og omsorgssektoren hjelpe hverandre til å leve etter de yrkesetiske reglene som gjelder for den aktuelle arbeidsplassen?
 2. Hva er yrkesetiske retningslinjer?
 3. Hva er moral?
 4. Beskriv hva du legger i begrepet menneskesyn.
 5. Intervju en helsefagarbeider og finn svar på følgende spørsmål: Hvilke oppgaver og funksjoner er en helsefagarbeider kvalifisert til å utføre eller fylle, og hva er helsefagarbeideren ikke kvalifisert til gjøre?

Læringsressurser

Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeider

SubjectEmne

Fagstoff