Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Etikk for helsefagarbeidereChevronRight
 4. Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeiderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Yrkesetikk for helsefagarbeidere

Som helsefagarbeider må du ta mange valg og beslutninger i arbeidet ditt. Du skal yte faglig, etisk og juridisk forsvarlig helsehjelp. Mange valg er vanskelige fordi det er så mange hensyn å ta.

Etikk i helsevesenet. Illustrasjon.

Møter du etiske dilemma i arbeidet ditt, er det viktig at du reflekterer og diskuterer sammen med kollegene dine.

Det er en forutsetning for at du skal være skikket i arbeidet ditt som helsefagarbeider at du reflekterer over problemstillingene du møter, og innarbeider gode holdninger.

Når du reflekterer over din egen yrkesutøvelse, kan du videreutvikle holdningene dine og det du gjør i praksis.

Noen yrker har egne yrkesetiske retningslinjer.

Nedenfor ser du retningslinjer som Fagforbundet har laget for sine medlemmer, og som omfatter helsefagarbeidere.

De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer. De skal stimulere til at medlemmene skal reflektere over egen yrkesutøvelse, og videreutvikle gode holdninger og praksis.

Fagforbundets medlemmer

 • baserer sin yrkesutøvelse på grunnleggende menneskerettigheter og verdiene omtanke, solidaritet og samhold. Alle innbyggere har rett til likeverdig kvalitet på behandlingen, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, diagnose, seksuell legning, livssyn, tro, bosted og økonomi.
 • er bevisst på egne holdninger og verdier, og hvordan dette bør komme til uttrykk i møtet med brukere, pasienter, pårørende, kolleger, arbeidsgivere og andre

Retningslinjene handler om disse verdiene og møtene, og de retter seg direkte til deg som yrkesutøver og medlem i Fagforbundet, seksjon helse og sosial.

De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for sin egen yrkesutøvelse.

Mitt møte med brukeren, pasienten og pårørende
 • I mitt møte med brukeren eller pasienten viser jeg respekt for hvert menneskes iboende verdighet.
 • I mitt arbeid gir jeg tjenester av god faglig kvalitet. Jeg er imøtekommende, og jeg fokuserer på brukerens eller pasientens interesser og ståsted.
 • I mitt arbeid møter jeg brukeren eller pasienten med vennlighet, respekt og omtanke. Jeg respekterer privatsfæren til brukeren eller pasienten, slik at jeg opprettholder og verner nødvendige grenser inn mot privatlivet.
 • I mitt arbeid gir jeg brukeren eller pasienten nødvendig informasjon om min yrkesutøvelse, og jeg støtter opp om brukerens rett til medvirkning og til å ta sine egne valg. Dersom min kompetanse ikke strekker til, plikter jeg å sørge for bistand, slik at tjenesten utføres faglig forsvarlig.
 • I mitt arbeid melder jeg alltid fra til leder eller fagansvarlig dersom jeg oppdager integritetskrenkende og uverdige forhold, eller faglig uforsvarlig tjenesteyting.
 • I mitt arbeid overholder jeg taushetsplikten og verner om opplysninger jeg får i mitt møte med bruker eller pasient.
 • I mitt arbeid viser jeg respekt og omsorg for pårørende.

Jeg samarbeider med kollegene mine

På arbeidsplassen er jeg en god kollega, spesielt i vanskelige situasjoner når kollegene mine trenger støtte og hjelp.

 • Jeg viser interesse og respekt for kompetansen og funksjonen til kollegene mine, og bidrar til et godt tverrfaglig samarbeid.
 • Jeg bidrar for å gjøre arbeidsmiljøet trygt, utviklende og inkluderende.
 • Jeg deler kunnskap og erfaringer og er aktiv i kvalitetsutvikling på arbeidsplassen. Dersom det oppstår situasjoner med uenighet eller interessekonflikt mellom ulike yrkesgrupper på jobben, gjør jeg mitt for at vi alltid setter hensynet til brukeren eller pasienten først.
 • I samarbeid med mine kolleger gjør jeg etiske refleksjoner til en naturlig del av møtene og internundervisningen på arbeidsplassen.
Mitt forhold til arbeidsgiver

På arbeidsplassen er jeg en konstruktiv og positiv medarbeider.

Dersom jeg gjennom mitt arbeid oppdager forhold som ikke er i tråd med gjeldende regler og instrukser, sørger jeg for at dette blir rapportert.

Gjennom dette bidrar jeg til at arbeidsgiver er godt orientert om avvik og får mulighet til å gripe inn, slik at forholdene rettes opp.

 • Jeg setter meg inn i og innretter meg etter arbeidsstedets målsetting og funksjon.
 • Jeg bidrar til at de menneskelige og økonomiske ressursene brukes til beste for brukeren eller pasienten.
 • Jeg melder fra til leder eller fagansvarlig hvis brukeren eller pasienten utsettes for uforsvarlige eller uverdige forhold. Lojalitet til arbeidsgiver hindrer ikke dette.
Min livslange læring

I hele min yrkesaktive praksis vedlikeholder og fornyer jeg mine faglige kunnskaper i tråd med utviklingen i fagfeltet.

 • Jeg deler teoretisk og praktisk kunnskap med kolleger.
 • Jeg bidrar aktivt til å skape en stimulerende og kompetanseutviklende kultur.
 • Jeg bruker mine kunnskaper innenfor fagområdet til å arbeide for forbedringer i praksisfeltet, til beste for brukerne eller pasientene og de pårørende.
Utfordringer til deg
 1. Beskriv hva et etisk dilemma er.
 2. Vis med eksempler hvordan du ifølge Fagforbundets retningslinjer bør arbeide for å framstå som profesjonell arbeidstaker.
 3. Beskriv hva du mener med «livslang læring».
 4. Beskriv innholdet i Menneskerettighetserklæringen, FN.
 5. Vis med eksempler hva du legger i begrepet menneskerettigheter, og hvordan du som profesjonell helsefagarbeider arbeider for å ivareta denne retten.

Læringsressurser

Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeider

SubjectEmne

Fagstoff