Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. HygieneChevronRight
 4. Hygiene og smittevernChevronRight
 5. Smitteregimer - isoleringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Smitteregimer - isolering

I noen tilfeller representerer pasienten en smitterisiko, eller han eller hun er spesielt utsatt for smitte. Da kan det være aktuelt å isolere pasienten, enten for å beskytte personalet og andre pasienter, eller for å beskytte pasienten selv. Ved alle former for isolering er det viktig at vi tar spesielle forholdsregler for å hindre spredning av smitte.

Isolat på sykehus. Foto.

Ved isolering er det viktig å gi informasjon og veiledning til pasienten og de besøkende om pasientens infeksjon og hans og hennes eventuelt nedsatte infeksjonsforsvar.

Besøkende må få informasjon og veiledning om hvordan de kan beskytte seg selv og pasienten.

Pasienten trenger informasjon og veiledning om hvordan han eller hun kan beskytte seg selv, andre pasienter, personalet og besøkende. Han eller hun må få informasjon om håndhygiene og beskyttelsesutstyr. Vi må også begrunne hvorfor både beskyttelsesutstyr og håndhygiene er viktig.

Pasienten må ikke forlate rommet uten etter avtale med ansvarlig helsepersonell.

Generelle retningslinjer

Døra til isolatet skal merkes med skilt som forteller at pasienten er isolert. Det må være tydelig hvilket beskyttelsesutstyr som er påkrevd. Både pasienten, pårørende og personalet må få informasjon om dette. Informasjon er avgjørende for at alle skal kunne samarbeide om tiltakene og unngå videre smitte.

Isoleringsenheten

Plakat med teskten "luft- og kontaksmitte". Foto.

Det er vanlig å bruke spesielle isoleringsenheter. De består av et pasientrom med eget bad der det også er mulig å desinfisere utstyr. I enkelte situasjoner kan man også bruke vanlig enerom. Dette avhenger av hva slags smitte det er snakk om.

På døra til isoleringsrommet skal det festes et skilt som tydelig forteller at det ligger smittsomme pasienter på rommet. Skiltet skal tydelig informere om at det medfører smittefare å gå inn på rommet, og om hvilket isoleringsregime som er aktuelt.

Skiltet skal informere besøkende om at de skal henvende seg til personalet for nærmere informasjon. Oppslaget skal ha advarselmerke for biologiske faktorer. Det kan være hensiktsmessig å bruke fargede skilt som forteller helsepersonalet hvilket smitteregime som gjelder.

Isoleringsregimene

Vi har tre ulike smitteisoleringsregimer som alle har sine forholdsregler knyttet til hvordan ulike infeksjoner smitter. I tillegg har vi et regime for å beskytte pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar mot smitte i omgivelsene. Folkehelseinstituttet har gitt ut en egen veileder for isolering av pasienter, Isoleringsveilederen.

Kontaktsmitteregimet og dråpesmitteregimet skiller seg fra hverandre bare ved bruk av munnbind. Ved alle smitteregimer bør antall besøkende begrenses til én eller to personer om gangen.

Kontaktsmitte og dråpesmitte

Dersom vi har direkte kontakt med pasient eller utstyr som kan være forurenset, bruker vi hansker og smittefrakk. For munnbind og visir eller briller gjelder følgende:

 • Vanligvis skal vi bare bruke munnbind når det er fare for sprut av infeksiøst materiale ved kontaktsmitteregime.
 • Ved MRSA skal alle som går inn i pasientrommet, bruke kirurgisk munnbind.
 • Ved dråpesmitteregime skal vi bruke munnbind når vi oppholder oss nærmere pasienten enn én meter.
 • I tillegg skal vi vurdere å bruke briller eller visir når vi oppholder oss nærmere pasienten enn én meter, særlig hvis pasienten hoster.

Luftsmitte

Ved luftsmitteregime skal alle bruke smittefrakk og munnbind eller åndedrettsvern. Dersom det er fare for sprut med infeksiøst materiale, skal vi også bruke ansiktsvern og plastforkle.

Vi bruker hansker ved all kontakt med pasienten og utstyr eller materiale som kan være forurenset, og vi bruker briller eller visir når det er fare for sprut.

Beskyttende isolering

Beskyttelsesutstyr som kan være aktuelt, er hansker, stellefrakk og munnbind. Pasienten skal ikke ha blomster, siden de kan ha med seg bakterier og føre til bakterievekst.

Oppgave:

Hva slags informasjon trenger helsepersonale, pasienter og pårørende?
Diskuter dette i grupper på tre, og skriv ned de forslagene dere har.

Begrunn forslagene deres før dere ser på forslagene som ligger her.

Har dere flere svar enn det som står her?

Forslag til svar: les mer

Alle trenger informasjon om:

 • hvorfor pasienten blir isolert
 • hva som er smittefarlig
 • hvordan sykdommen smitter
 • aktuelle forholdsregler (beskyttelsesutstyr og håndhygiene)
 • hvor lenge tiltakene gjelder

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?