Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. HygieneChevronRight
  4. Hygiene og smittevernChevronRight
  5. Smitteverntiltak rettet mot personaletChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Smitteverntiltak rettet mot personalet

Smitteverntiltak rettet mot ansatte er en viktig del av HMS-arbeidet på en arbeidsplass. Både arbeidsgiveren og den enkelte arbeidstakeren har et ansvar for å følge de regler og forskrifter som gjelder på dette området.

Smittefare gult varselskilt. Foto.

I tillegg til forskrift om smittevern i helsetjenesten er arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter det lovverket som retter seg mot å ivareta arbeidstakers behov for beskyttelse. Se blant annet Veiledning om biologiske faktorer og Helse Sør-Øst sin nettside for smittevern.

De grunnleggende smittevernrutinene er i utgangspunktet også tilstrekkelige til å beskytte helsepersonalet.

Forholdsregler ved kontakt med blod

Bruk beskyttelseshansker og vær nøye med håndhygiene i alle situasjoner der du kan komme i kontakt med blod eller andre kroppsvæsker.

Det kan være aktuelt med øyebeskyttelse, briller eller visir for å beskytte munn, nese og øyne ved aktiviteter som kan gi sprut av blod eller kroppsvæsker.

Ved sprut av blod eller andre kroppsvæsker i øyne, munn eller nese skal det skylles rikelig med vann i minst ti minutter. Du kan også skylle munnen etterpå med munnskyllevann med hydrogenperoksid. Dersom du får blodsøl i sår, skal også dette skylles i rikelig vann i minst ti minutter. Desinfiser deretter såret med Klorheksidin vandig løsning 1 mg/ml.

Når det er brukt stikkende eller skjærende utstyr, skal dette kastes direkte i beholder for slikt avfall. Ikke sett hetten på kanylen etter bruk. De fleste stikkskader hos helsepersonell skjer når hetten settes på etter bruk.

Dersom uhellet er ute, så la det blø litt først dersom blødningen ikke er stor. Skyll deretter grundig med såpe og vann. Tørk godt og desinfiser området med Klorheksidin spritløsning 5 mg/ml. Spriten virker raskt, og Klorheksidin forlenger virketiden. Dekk så til området med plaster eller bandasje.

Alle slike uhell skal meldes. Kontakt nærmeste overordnede. Lege vurderer om det er aktuelt å ta blodprøver og eventuelt følge opp den skadede videre.

Kontroll av smittsomme sykdommer

Tuberkulose

Alle kommunale og regionale helseforetak skal ha et eget tuberkulosekontrollprogram som en del av smittevernplanene til foretaket (jamfør forskrift om tuberkulosekontroll ). Det er ikke lenger rutinemessig kontroll for tuberkulose av helsepersonell, men etter planen skal man følge opp den enkelte ut fra en risikovurdering.

Antibiotikaresistente bakterier

Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem, også i norsk helsevesen. Særlig har utbrudd av MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker) blitt et problem. Det er utgitt en nasjonal veileder for å forebygge MRSA som gir retningslinjer for hva helsepersonell skal gjøre når det er mistanke om eller påvist MRSA-smitte. Se video her: Helsedirektoratet og antibiotikaresistens

Vaksinasjon av ansatte

Ifølge forskrift om vern mot eksponering av biologiske faktorer på arbeidsplassen skal arbeidsgiveren se til at arbeidstakere som blir eksponert for biologiske faktorer, får tilbud om sikker og effektiv vaksinasjon.

Arbeidstakere med infeksjon

Ifølge forskrift om næringsmiddelhygiene skal de som har sykdommer som kan overføres via næringsmidler, ikke arbeide i områder der næringsmidler håndteres. Det gjelder arbeidstakere med for eksempel infiserte sår, hudinfeksjoner og diaré.
Ved forkjølelse skal vi unngå kontakt med pasienter som har et sterkt redusert immunforsvar. Ellers skal vi bruke munnbind ved nær kontakt med pasienter og være nøye med håndhygiene så lenge vi har symptomer.

Ved influensa og bakterielle luftveisinfeksjoner skal vi oppsøke lege dersom vi får feber, smerter i kroppen og hoste. Vi bør da ikke utføre arbeid som medfører kontakt med pasienter, så lenge symptomene varer.

Ved øyeinfeksjoner skal vi også unngå kontakt med pasienter og være nøye med håndhygiene så lenge symptomene varer.

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?