Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. HygieneChevronRight
  4. Hygiene og smittevernChevronRight
  5. Lover og retningslinjer for å hindre smitteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lover og retningslinjer for å hindre smitte

Flere lover og forskrifter er med på å bestemme hvordan vi skal håndtere hygienen i helsetjenesten.

Riksvåpenet, Norges lover. Foto.

Smittevernloven (lov av 5. aug. 1994, sist endret 1.1.2008) har som formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer gjennom forebygging.

Spesialisthelsetjenesteloven (lov av 2. juli 1999) pålegger sykehusene å ha et kvalitetsutvalg, samt å melde om blant annet sykehusinfeksjoner (nosokomiale infeksjoner).

Kommunehelsetjenesteloven (lov av 19. nov. 1982) pålegger kommunene å ha tjenester for å fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.

Helsepersonelloven (lov av 2. juli 1999) pålegger oss som helsepersonell å yte forsvarlig helsehjelp. Det betyr blant annet at vi har plikt til å etterleve anerkjente normer og retningslinjer for å hindre smitte.

Arbeidsmiljøloven (lov av 17. juni 2005) skal verne oss som arbeidstakere mot smittsomme sykdommer gjennom blant annet HMS-tiltak (helse, miljø og sikkerhet) (kapittel 3). § 4–5 handler om kontakt med biologisk og kjemisk materiale. Kapittel 5 tar for seg registrerings- og meldeplikten som gjelder ved skade og sykdom.

Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) har utviklet en rekke nasjonale retningslinjer og veiledere for å hjelpe oss med å forebygge smitte. Alle helsetjenester skal i tillegg ha sine egne retningslinjer for forebygging etter forskrift om smittevern i helsetjenesten. Denne forskriften pålegger institusjoner under spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven å ha et eget infeksjonskontrollprogram og nødvendig antall helsepersonell som hygienesykepleiere og leger med innsikt i infeksjonsforebygging (jamfør kapittel 2 Smittevern i helsetjenesten).

Helsedepartementet har utarbeidet en Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner.

Det er staten gjennom fylkeslegen som kontrollerer at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten etterlever disse lovene og retningslinjene.

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter