Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
  5. Omsorg for døendeChevronRight
  6. Palliativ omsorg og behandlingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Palliativ omsorg og behandling

«Stundom helbrede, ofte lindre og alltid trøste,» skrev legevitenskapens far, Hippokrates. Retten til å dø verdig og smertefritt, omgitt av omsorg og kjærlighet, bør komme alle mennesker til del.

Mange følelser

Nesten alle døende er plaget av smerte og ubehag. Palliativ behandling er viktig for at den døende ikke skal oppleve store ubehag på dødsleiet. For de pårørende er det også viktig at den døende opplever smertefrihet og fred.

Den døende kan oppleve redsel og angst, fordi han eller hun står overfor en ukjent virkelighet og skal forlate det vante livet. Derfor er det viktig at den døende omgis av menneskelig varme og omsorg, får all nødvendig åndelig veiledning og trøst, og har tilgang til kvalifisert medisinsk personell.

Palliativ behandling er mer enn smertelindring. Den palliative omsorgen innebærer for eksempel at man skal forebygge komplikasjoner ved immobilitet, sørge for at pasienten føler seg velstelt, lindre munntørrhet og dempe angsten.


Den døende bør få så god behandling, pleie og omsorg at livet kan oppleves som verdifullt og meningsfullt på tross av den nært forestående døden.

De døende behøver i sin siste livsfase å bli møtt med forståelse og kompetanse innenfor palliativ medisin. De trenger god sykepleie, og så vel pasient som pårørende trenger å bli møtt med menneskelig omsorg.

Pårørende er viktige

Oppmerksomheten er ikke bare rettet mot pasienten, men også mot de pårørende. De siste levedagene er en viktig del av livet og kan oppleves svært verdifulle. Dette er en tid som har stor betydning både for den som skal dø, og for dem som skal leve videre. Livserfaring skal formidles, livet skal oppsummeres, og ansvar skal overføres til en ny generasjon. Fellesskap og tid med de nærmeste er viktig.

Ernæring i terminalfasen

Døden skal ikke fremskyndes av mangel på ernæring, men når døden nærmer seg, vil ikke manglende inntak av mat og drikke påvirke livslengden. Det kan være aktuelt å gi væske dersom den døende viser klare tegn på dehydrering eller forvirring.

De fleste medisiner som ikke er direkte lindrende, kan også seponeres i terminalfasen uten at det går ut over livskvaliteten eller livslengden.

Oppsummering

  • Palliativ omsorg eller behandling har til hensikt å lindre symptomer uten å helbrede.

  • Å få avslutte livet med sine nærmeste til stede bekrefter den døendes identitet, tilhørighet og verdighet.

  • Pasienter som er alvorlig syke og døende, orker ikke spise og drikke.

Læringsressurser

Omsorg for døende