Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
  5. Hvorfor kunnskap om sykepleie?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvorfor kunnskap om sykepleie?

Sykepleie er ikke bare den pleien som faggruppen sykepleiere gir. Sykepleie ytes også av helsefagarbeidere og andre som har en pleie- og omsorgsfunksjon.

Observasjon. Illustrasjon.

«Den største gaven jeg kan tenke meg å få fra andre mennesker, er at de ser meg, hører meg, forstår meg og tar på meg. Den største gaven jeg kan gi, er at jeg ser, hører, forstår og tar på et annet menneske. Når dette har skjedd, føler jeg vi har skapt kontakt.» Virginia Satir, forfatter og psykolog (1916-1988)

Virginia Henderson definerer sykepleie slik:

«å hjelpe mennesket sykt eller friskt, når vi utfører de gjøremål som bidrar til god helse eller helbredelse (eller en fredfull død), noe han eller hun kunne gjort uten hjelp dersom han eller hun hadde tilstrekkelig krefter eller vilje og kunnskaper, og å gjøre dette på en slik måte at han eller hun gjenvinner selvstendighet så fort som mulig»

Helsefagarbeideren er gjerne den fagpersonen som har tettest kontakt med pasientene fordi det er han eller hun som tar seg av den daglige pleien og omsorgen.

Det er derfor viktig at helsefagarbeideren har gode kunnskaper om sykepleie, både om generell sykepleie (for eksempel forebygging av decubitus og obstipasjon) og spesifikk sykepleie til pasienter med ulike sykdomstilstander (for eksempel Parkinsons sykdom).

De fagartiklene som er publisert på NDLA om sykepleie ved ulike sykdommer, beskriver hvilke sykepleietiltak som er relevante for å ta hånd om de symptomer, plager og utfordringer som pasienter med de ulike sykdommene kan ha.

Individuell pleie og omsorg

En helsefagarbeider skal gi individuell pleie og omsorg. For å kunne gjøre dette må helsefagarbeideren sørge for at pasientenes grunnleggende behov blir dekt. De grunnleggende behovene må være dekt for at vi skal kunne opprettholde normal menneskelig funksjon, helse og velvære i størst mulig grad.

Den russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow framstilte de menneskelige behovene grafisk som en pyramide. Han mente at de nederste behovene må tilfredsstilles først – det vil si at vi må få dekt de fysiske behovene for mat, vann og oksygen før vi kan dekke behovene våre for sikkerhet og sosialt samvær med andre mennesker.

Sykepleiens grunnleggende gjøremål

Den amerikanske sykepleieren Virginia Henderson tok utgangspunkt i Maslows behovsteori da hun beskrev sykepleiens grunnleggende gjøremål.

Hvis pasienten ikke har evne til egenomsorg, eller denne evnen er nedsatt, er helsepersonellets oppgave å hjelpe pasienten til å spise og drikke, kvitte seg med kroppens avfallsstoffer, sove, hvile og så videre. Virginia Hendersons grunnleggende sykepleieprinsipper er beskrevet her: Grunnleggende sykepleie

I fagartiklene som greier ut om sykepleie ved ulike sykdommer, er sykepleietiltakene beskrevet ut fra de grunnleggende behovene som pasienter med de ulike sykdommene kan ha.

To eksempler

Eksemplene viser at det å yte pleie og omsorg til pasienter med ulike sykdommer eller lidelser, innebærer at vi må dekke ulike grunnleggende behov. Derfor må helsefagarbeideren tilegne seg kunnskaper om de vanligste sykdommene og lidelsene.

Gunda Knuterud

Gunda Knuterud har fått diagnosen angina pectoris, hjertekrampe. Hun skal ha hjelp til å stelle seg om morgenen og til å ordne frokost.

Når du som helsefagarbeider skal hjelpe Gunda Knuterud med morgenstellet, er det viktig at du har kunnskaper om sykdommen angina pectoris. Dersom Gunda Knuterud får smerter i forbindelse med stellesituasjonen, skal all aktivitet stanses, og pasienten bør ta nitroglyserin. Når det gjelder ernæring, bør en anginapasient spise lettfordøyelig mat, og lite og ofte. Store, tunge måltider kan gi anginaanfall.

Hasram Guhaim

Hasram Guhaim er blitt rammet av hjerneslag. Han skal ha hjelp til morgenstellet.

Når du som helsefagarbeider skal hjelpe Hasram Guhaim med morgenstellet, er det viktig at du har kunnskaper om for eksempel rehabilitering – både når det gjelder ernæring, dysfagi, kommunikasjon og afasi.

Læringsressurser

Helhetlig omsorg og pleie i helsesektoren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?