Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sykdomChevronRight
 4. Aldring og helseChevronRight
 5. AldringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Aldring

«De gamle er unge mennesker som har blitt eldre», sier et vakkert visdomsord. Det er så kort avstand mellom å være altfor ung og altfor gammel. Selv om man blir eldre av år, er hjertet og sinnet gjerne ungt.

Eldre mann med kasjettlue. Foto.

Med alderen blir man mer moden, man får mer erfaring og visdom, men behovet for trivsel og glede i hverdagen er det samme. Alle mennesker håper å kunne lene seg tilfreds tilbake i livets høst og nyte de siste soldagene med en indre ro.

Eldrebølgen

Eldrebølgen er et begrep som ofte benyttes i samfunnsdebatter. Dette begrepet sier at antallet eldre i samfunnet vil øke betraktelig de neste tiårene. Tallet på eldre over 65 år vil i år 2060 være mer enn dobbelt så høyt som i dag. Andelen mennesker som er 80 år og eldre, vil øke fra 219 000 til 635 000 personer. (Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2005)

Aldringsprosessen

Aldringsprosessen defineres som summen av de forandringene som gradvis vil ramme alle mennesker, bare man lever lenge nok. I det lange løp svekker aldringen organismen i en slik grad at det er uforenlig med liv. Aldring vil kunne påføre mennesker plager og begrensninger, og mange eldre får behov for pleie og omsorg.

Hva er gammel?

Å bli gammel er ikke ensbetydende med å bli syk og hjelpetrengende. Aldringsprosessen påvirker mennesker forskjellig. Livsvaner som ernæring, mosjon, røyking og alkoholbruk vil påvirke helsa til hver enkelt og virke inn på hvor raskt man eldes. Genetiske forhold har også avgjørende betydning for aldringsmekanismene.

De fleste finner positive sider ved det å bli eldre. Å kunne gjøre det man selv har lyst til, nyte livet og slippe krav og mas fra omgivelsene åpner nye muligheter. Hvordan mennesker i alderdommen takler nye og ukjente situasjoner, avhenger, som ellers i livet, av mange faktorer, som for eksempel personlighet, erfaringer, situasjonen som har oppstått, troen på seg selv og andre, og innstillingen fra omgivelsene.

Noen eldre opplever ensomhet og bitterhet i alderdommen. De kan føle at de er til belastning for de nærmeste og for samfunnet, eller at livet ikke ble slik de håpet på. Når en som gammel ser tilbake på årene som har gått, vil minnene i stor grad være med på å gi alderdommen innhold. Det å gjøre opp status over livet er for noen en glede, mens det for andre er en smertefull prosess.

Mange mener at ressursene innen eldreomsorgen ikke store nok. Ikke sjelden omtaler media eldre som ikke får plass på sykehjem, eldre som dør alene, eller andre urovekkende forhold.

Gerontologi er læren om alderdommen og aldringsprosessene. Det er et medisinsk fagområde som handler om eldres helse og hvordan aldring kan påvirkes. Geriatri er et medisinsk fagområde som handler om årsakene til aldersrelaterte sykdommer og hvordan de kan forebygges og behandles. Aldringsprosessen starter allerede i 20-årene og påvirker alle organene i kroppen.

Utfordringer til deg:

 1. Skriv ned 10 stikkord som du forbinder med aldring eller det å være eldre. Diskuter dette i klassen og skriv opp ordene på tavla.
 2. Diskuter i klassen hvorfor det kan være interessant å jobbe med eldre mennesker.
 3. Hva forstår du med begrepet aldringsprosessen, og hvilke faktorer er det som påvirker den enkeltes aldringsprosess?
 4. Hva er «eldrebølgen», og hvordan kan den påvirke arbeidssituasjonen for helsefagarbeidere i framtida?
 5. Hvorfor kan noen eldre oppleve ensomhet og bitterhet i alderdommen?
 6. Gå gjennom e-læringsprogrammet Etisk refleksjon. E- læring (KS) . Har du opplevd noen av de dilemmaene som du ser her? Hvordan løste dere dette der du opplevde det?
 7. Hva er Den kulturelle spaserstokken ? Finn ut om det finnes slike arrangement på hjemstedet ditt. Hvilken gruppe er disse aktivitetene eventuelt planlagt for? Kanskje klassen din kan bidra med støtte, slik at flere får mulighet til å delta?

Læringsressurser

Aldring og helse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?