Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Allmenntilstand

Innen helse- og omsorgsyrker brukes ofte betegnelsen god eller dårlig allmenntilstand for å beskrive en pasients helsetilstand. Med allmenntilstand menes pasientens generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt.

Helsearbeider tar puls på pasient. Foto.

En helsefagarbeider er ofte den som bistår pasienten med tilrettelegging av personlig hygiene og andre gjøremål. I slike situasjoner er det nødvendig at helsefagarbeideren observerer pasientens allmenntilstand. Allmenntilstand kan omfatte både fysiske og psykiske sider av den generelle helsetilstanden.

For å kunne være en god observatør er det avgjørende at helsefagarbeideren har god informasjon om pasienten. Gjennom dokumentasjonssystemer og rapporter er det mulig å skaffe seg kjennskap til pasientenes helsetilstand, ressurser, problemer og behov, og iverksatte tiltak. I tillegg til god kjennskap til den enkelte pasient er det viktig at helsefagarbeideren har kunnskap om vanlige sykdomstegn og avvik fra det normale. Dersom helsefagarbeideren ikke har kunnskap om vanlige sykdomstegn, er det umulig å skille mellom «normalt» og «unormalt».

Eksempel: les mer

En helsefagarbeider som måler blodtrykket på en pasient, må vite at normalt blodtrykk er 120/80 (varierer med pasientens alder). Når helsefagarbeideren måler et blodtrykk til 70/30, må hun vite at dette er en «unormal» tilstand, og øyeblikkelig rapportere til sykepleier eller lege.

Det er ingen oppskrift på hva god eller dårlig allmenntilstand hos pasienter er. En helsefagarbeider må kjenne pasientens «normale» helsetilstand og ut fra egne vurderinger kunne betegne en pasients allmenntilstand som god eller dårlig.

Alle pasienter er unike og har sine ressurser, behov, problemer og særegenheter. Noen lever for eksempel med en kronisk sykdom og lever godt med den uten at denne sykdommen påvirker allmenntilstanden.

Eksempler på hvordan ulike symptomer og plager kan virke ulikt på ulike pasienters allmenntilstand: les mer

En pasient kan godt tåle feber opp mot 40 grader uten at allmenntilstanden er særlig påvirket. En annen pasient kan ha svært dårlig allmenntilstand ved feber på 39 grader. En pasient kan ha mageinfeksjon med oppkast og diaré, men fungerer likevel godt i hverdagen. En annen pasient som har mageinfeksjon, er helt utslått og sengeliggende med dårlig allmenntilstand.

For å kunne vurdere en pasients allmenntilstand må en helsefagarbeider observere pasienten.


Lytt til pasienten:

 • Hva mener pasienten om sin helsetilstand?
 • Hvordan er pasientens stemmeleie og tonefall?
 • Gir pasienten fra seg uvanlige lyder som stønn / surklete respirasjon?

Se på pasienten:

 • Hvordan er pasientens hudfarge?
 • Hvordan er pasientens bevegelser?
 • Svetter pasienten?
 • Hvordan er pasientens ansiktsuttrykk?

Kjenn på pasienten:

 • Er pasienten varm / kaldsvett?
 • Er pasienten tørr?
 • Har pasienten puls?

Lukt:

 • Er det spesielle lukter fra pasientens avføring, urin, pust?

Observer pasientens trivsel:

Det kan være vanskelig å observere om en person trives eller ikke da det er stor forskjell på hvordan trivsel kommer til uttrykk. En pekepinn på trivsel kan likevel være:

 • Hva og hvordan svarer pasienten når du spør hvordan han har det?
 • Virker han unormalt passiv eller trist?

Flere forhold kan gi opplysninger om pasientens allmenntilstand.

Hvis du følger lenken: Hva kan gi opplysninger om allmenntilstanden til en pasient?, finner du en tabell som beskriver normale forhold eller normalverdier.

Utfordringer til deg

 1. Lag en definisjon på allmenntilstand. Sammenlign og diskuter med medelever hva dere kom fram til.
 2. Beskriv hvordan du som helsefagarbeider kan skaffe deg informasjon om pasientens allmenntilstand.
 3. I Hva kan gi opplysninger om allmenntilstanden til en pasient?, ser du en tabell over funksjonsområder og hva som kan observeres hos en pasient. Ta for deg hvert enkelt funksjonsområde og beskriv hvordan du kan observere i forhold til disse. (Du kan eventuelt kopiere tabellen, lagre i et nytt dokument og lage en rubrikk for "Hvordan kan jeg observere..."). Diskuter deretter med en eller flere medelever og suppler eventuelt.
 4. Ta utgangspunkt i tabellen: Hva kan gi opplysninger om allmenntilstanden til en pasient?. Hvordan vil du ut i fra denne tabellen beskrive din egen allmenntilstand?

Læringsressurser

Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?