Hopp til innhold

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. SikkerhetsdatabladerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Sikkerhetsdatablader

Datablader for helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktige dokumenter for å bevisstgjøre seg faremomenter ved forskjellige stoffer. Et HMS-datablad er et dokument på 16 punkter. Det skal inneholde informasjon om farlige egenskaper ved et kjemikalie og anbefalte vernetiltak.

Databladene skal være skrevet på norsk, kortfattet og lett forståelig. Det skal stå klart angitt når databladet er utarbeidet.

Det er viktig at sikkerhetsdatabladene brukes aktivt i virksomheten i arbeidet med å

 • kartlegge hvilke kjemikalier som brukes
 • risikovurdere kjemikaliene
 • sette i verk nødvendige vernetiltak

Sikkerhetsdatablader skal alltid finnes

Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering og ved senere endringer av databladet. Sikkerhetsdatabladet kan sendes elektronisk. Virksomheter som kjøper kjemikalier i butikk/detaljhandel skal på anmodning få sikkerhetsdatabladet der de kjøper kjemikaliene.

Arbeidsgiver skal ha sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier som benyttes i virksomheten. Det skal være papirkopier tilgjengelig for arbeidstakere og verneombud selv om stoffkartoteket finnes i elektronisk form. Arbeidsgiver skal utarbeide informasjonsblad for helsefarlige kjemikaler som det ikke kreves sikkerhetsdatablad for.

Et eksempel på et datablad for rengjøringsmiddel. Foto.
Håndtering av farlige stoffer er en viktig oppgave for enhver bedrift. I restaurant- og matfagene brukes mange ulike rengjøringsmidler og kjemikalier. Det er viktig at vi kan finne god informasjon om produktet slik at vi unngår skader.

Hvorfor sikkerhetsdatablad?

Sikkerhetsdatabladene skal sette dem som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg, slik at ingen blir syke eller skadet.

Informasjonen gjør det mulig å:

 • sette i gang nødvendige tiltak for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen og for det ytre miljø
 • sikre riktig avfallsbehandling og oppfordre bruker til å finne mindre skadelige kjemikalier
 • sikre trygg håndtering, lagring og avhending av kjemikaliene, og gi informasjon om tiltak ved utilsiktet utslipp

Kontroll av innholdet i sikkerhetsdatablad

Det er viktig å etablere rutiner som sikrer at databladene har tilfredsstillende kvalitet, og at de oppfyller de kravene til innhold og kvalitet som regelverket krever.

I rutinene må det klart fremkomme hvem som

 • har ansvaret for å kontrollere sikkerhetsdatablad for nye kjemikalier når disse tas i bruk
 • sikrer at sikkerhetsdatabladene er ajourført
 • innhenter manglende opplysninger fra produsent/importør/leverandør hvis sikkerhetsdatabladene er mangelfulle

Feil i sikkerhetsdatabladet

Dersom du finner et sikkerhetsdatablad på arbeidsplassen som du tror inneholder feil, bør du først spørre arbeidsgiveren om virksomheten har fått et nyere datablad. Hvis dere ikke har det, bør arbeidsgiveren henvende seg til den som har levert kjemikaliet og spørre om de har nyere utgaver av sikkerhetsdatabladet.

Ofte kan det være vanskelig å vurdere om et sikkerhetsdatablad er godt nok. Da kan bedriftshelsetjenesten være til hjelp, både i selve vurderingen og i kontakten med den som har levert sikkerhetsdatabladet. Ta kontakt med Arbeidstilsynet dersom dere ikke når fram overfor produsent/importør/leverandør.