Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Ergonomi og helseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ergonomi og helse

Denne presentasjonen handler om riktig helse, miljø og sikkerhet i restaurant- og matfag.

Transkripsjon

Ergonomi og helse

Restaurant- og matfag leder fram til praktiske yrker som stiller store krav til deg som yrkesutøver, også rent kroppslig. Du skal kutte og skjære, løfte og bære, mye og tungt. Mest sannsynlig skal du også håndtere redskaper og maskiner som lett kan skade deg ved feil bruk. Du skal tåle stress og høyt tempo og yte maksimalt i mange år. Selv om det du gjer er kjekt, og du liker jobben din godt, kan arbeidet slite unødig på deg i lengden. Ulike teknikker og gode arbeidsvaner kan hjelpe til å unngå slitasje, skade og sykdom, og det er greit å vere oppmerksom på dette i starten av din utdanning og yrkeskarriere. Arbeidslivet er regulert gjennom lover og forskrifter for å trygge og sikre deg som arbeidstaker. Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. Forebygging er også gunstig for bedriften, ikke minst økonomisk. Det er kanskje vanskelig og fremmed for deg – her og nå – å tenke på å forebygge noe som ligger langt fram i tiden, men vi anbefaler deg å prøve det ut.

Arbeidsmiljøloven (AML)

Arbeidsmiljøloven (AML) er loven som regulerer arbeidslivet slik at det å utføre et arbeid er så trygt og lite helseskadelig som mulig. Norge har en lang tradisjon for arbeidervern. Arbeidsmiljøet skal, ifølge lovens formål, også gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon. I lovens kapittel 2 stilles det krav til både arbeidsgiver og arbeidstaker for å nå dette målet. Arbeidsgiver har hovedansvaret for å sikre at arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten, gjennom å organisere, legge til rette og følge opp arbeidet. Arbeidsmiljøet består av både fysiske, kjemiske og psykososiale faktorer. Figuren «Arbeidsmiljøsirkelen» gir en skjematisk framstilling av de mange faktorer som beskriver og påvirker arbeidsmiljøet.

Ergonomi

Ergonomi er det tverrfaglige kunnskapsfeltet som handler om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsmiljø og arbeidsteknikker til mennesket, i forhold til de muligheter, behov og avgrensninger som arbeidsplassen og arbeidstakeren har. Vi skal gå inn på noen av disse fysiske utfordringene vi møter i arbeidslivet, og hvordan disse kan håndteres (aml § 4-4). Riktig bruk og belastning av kroppen er sunt, og bevegelse er nødvendig for å ta vare på kroppen. Målet er å unngå eller redusere feilbelastninger og stadig gjentatte bevegelser (statiske bevegelser). Tungt og ensformig arbeid, belastende arbeidsstillinger, høyt tempo og stadig tidspress er spesielt uheldig. Utsetter vi kroppen for slik langvarig og ensformig belastning, kan det oppstå belastningslidelser. Dette er som oftest varige smerter i muskler og skjelett, i det vi kaller bevegelsesapparatet.

Arbeidsplassen skal ifølge aml tilpasses slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger og bevegelser. I tillegg skal det legges opp til variasjon i arbeidet. Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte, og hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelig. Det skal gis opplæring i riktige arbeidsteknikker, bruk av hjelpemidler og informasjon om risikofaktorer forbundet med arbeidet. Dårlige ergonomiske forhold er en av de største årsakene til sykdom og fravær. Ved å jobbe på en ergonomisk riktig måte kan du forebygge slike belastningslidelser. Ergonomisk riktig blir det når vi utfører arbeidsoppgavene i tråd med kroppens naturlige funksjon og bevegelse og tar hensyn til naturens fysiske lover. Beina er som regel sterkere enn ryggen, jobb derfor nærmest mulig kroppen, og utnytt tyngdeloven. Variasjon er viktig.

Løft
Bæring
Belastende arbeidsstillinger
Fastlåste og/eller uhensiktsmessige arbeidsstillinger
Mye stående og gående arbeid
Ensformig gjentakelsessarbeid
Generelle fysiske krav til arbeidsplassen
Stress
Arbeidstilsynet
HMS – helse, miljø og sikkerhet
Bedriftshelsetjenesten

Det er Arbeidstilsynet som har ansvaret for kontroll og veiledning om arbeidsmiljø, HMS – helse, miljø og sikkerhet. Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste.