Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. Sertifisert sikkerhetsopplæringChevronRight
 4. Generell sikkerhetsopplæring modul 1.1ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Generell sikkerhetsopplæring modul 1.1

Artikkelen tar i hovedsak for seg hvilke lover, forskrifter og bestemmelser som regulerer arbeidsutstyr og sertifisert opplæring. Du får innblikk i hvordan dette påvirker miljøet på arbeidsplassen og i litt større perspektiv med tanke på forurensning, brannvern og håndtering av farlig gods.

Varseltrekant på asfalt. foto.

Hovedmålet med opplæringen

Hovedmålet med denne opplæringen vil være sikrere arbeid, færre skader, økt effektivitet, bedre trivsel og bedre økonomi.

Rett til å bruke arbeidsutstyr

Alle som har gjennomført praktisk og teoretisk opplæring, med påfølgende praktisk og teoretisk prøve som viser at kandidaten har nødvendig kompetanse, kan ha rett til å bruke arbeidsutstyr.

Følgende vilkår må da være oppfylt:

 • Kandidaten må være fylt 18 år.
 • Kandidaten må ha fysiske og psykiske forutsetninger.
 • Kandidaten må ha typeopplæring på det aktuelle arbeidsutstyret. Slik opplæring kan gis til elever ved videregående skole fra fylte 16 år.

Kompetansebevis

Etter endt opplæring vil du motta et kompetansebevis. Dette vil være dokumentasjonen din på at du har gjennomført opplæring på arbeidsutstyret du skal føre. Opplæringsvirksomheten skal sørge for at du mottar denne dokumentasjonen gjennom å registrere deg i et godkjent register. Dette gjør at du ved tap av kompetansebeviset kan kontakte registeret for å få utstedt nytt.

Kompetansebeviset skal inneholde:

 • den navn, fødselsdato og bilde av den opplærte
 • hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring i
 • opplæringsvirksomhetens navn
 • utstedelsesdato
 • navn og signatur fra den som har utstedt kompetansebeviset

HMS-kort

På alle bygge- og anleggsplasser er det innført påbud om å bære HMS-kort (id-kort) for alle som utfører arbeid der. Dette kortet er personlig og skal bæres lett synlig. Kortet har en varighet på to år. Dette tiltaket skal bidra til bedre HMS-forhold og økt seriøsitet i bransjen generelt.

Ulykker

Årsaken til de fleste ulykker er utvilsomt menneskelig svikt.

Eksempel:

 • for dårlig opplæring
 • for dårlig planlegging
 • holdninger rundt bruk av verneutstyr
 • rot på arbeidsplassen
 • mangelfulle eller dårlige instrukser
 • uventede hendelser hvor du handler først og tenker etterpå

Det er derfor kravene til opplæring har blitt mer omfattende de siste årene, for å få ned ulykkestallene.

Om ulykken er ute er det viktig at du som truckfører raskt varsler din arbeidsgiver. Dette gjelder både ved personskader og for skader på bygninger og utstyr.

Død eller alvorlig skade

Arbeidsgiveren er ved arbeidsmiljølovens §5.2 pliktig til å varsle både arbeidstilsynet og politi ved ulykker der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet. De skal også bekrefte dette skriftlig. Arbeidsgiver er også pliktig å registrere alle personskader og informere verneombud, arbeidsmiljøutvalg eller helsepersonale i bedriften om tilfellene.

En alvorlig skade som skal registreres kan for eksempel være:

 • forgiftning
 • forbrenning
 • frostskade
 • etseskade
 • skjelettskade
 • hodeskader
 • tap av bevissthet
 • skader på indre organ
 • andre skader som krever sykehusbehandling

Lover og forskrifter

Bak alt vi foretar oss, ligger det et lovverk eller en forskrift som regulerer kravene som stilles for å kunne gjøre noe eller bruke noe. Det samme gjelder her. Her har vi samlet en komplett oversikt over alle lover og forskrifter som i større eller mindre grad er del av denne opplæringen.

 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Forskrift om maskiner (Maskinforskriften)
 • Forskrift om landtransport av farlig gods (ADR/RID)
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Forskrift om administrative ordninger
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
 • Internkontrollforskriften
 • Byggherreforskriften
 • Produsentforskriften
 • Arbeidsplassforskriften
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Dette er lovverk som stadig blir revidert og forandret, og det kan derfor være lurt å alltid bruke lovdata.no for siste utgave av det aktuelle lovverket.

Miljøbelastning

Det er liten tvil om at bruk av arbeidsutstyr kan medføre belastninger på både det indre og det ytre miljøet. På en arbeidsplass kan det indre miljøet påvirkes av eksosutslipp, lekkasje av olje eller kjemikalier og støy.

Om vi tenker litt større perspektiv, kan arbeidsutstyret vi bruker påvirke også miljøet til samfunnet vi lever i. Terrenggående maskiner kan gjøre skade på vegetasjon, eksosen fra forbrenningsmotorene er forurensende, og utslipp av olje, drivstoff og kjemikalier i naturen er svært skadelig.

Luft, elver, vann og dyreliv er eksempler på vegetasjon, og er noen av våre viktigste ressurser både i dag og i fremtiden.

Miljøbelastningen kan reduseres hvis vi aktivt

 • unngår unødvendig tomgangskjøring
 • bruker biodrivstoff eller elektriske motorer
 • unngår bruk av skadelige produkter/kjemikalier
 • planlegger arbeidsoperasjoner for å unngå uhell/skader

Verneutstyr

Bruk av personlig verneutstyr er uhyre viktig for å kunne gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner. Det er din plikt som arbeidstaker ifølge arbeidsmiljøloven §2.3 pkt. 2a å bruke personlig verneutstyr i samsvar med de regler og instrukser som gjelder. Arbeidsgiveren på sin side plikter å stille egnet verneutstyr til rådighet og å kontrollere at arbeidstakerne bruker dette der det er nødvendig.

Eksempler på verneutstyr kan være

 • hjelm
 • briller
 • fottøy
 • hørselvern
 • hansker

Verneutstyr skal brukes for å ikke påføre arbeidstakeren skader eller uheldige belastninger som følge av en arbeidsoperasjon. For eksempel skal det treffes tiltak mot støy når støynivået er over 85 dB(A).

Vernesko trenger ikke bare være utformet for å beskytte mot klem eller støtskader, men også for å redusere gli-fare, kulde, fuktighet eller rett og slett og beskytte mot ulike kjemikalier.

Læringsressurser

Sertifisert sikkerhetsopplæring

SubjectEmne

Fagstoff