Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PersontransportsystemerChevronRight
  4. SkoleruterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Skoleruter

Når reiseavstanden målt langs korteste offentlige vei mellom bosted og skole overstiger definerte avstander, har elever en lovbestemt rett til skoleskyss. Det skal du lære mer om her.

Skolebuss
Skolebuss

Tabellen nedenfor viser gjeldende krav til reiseavstand mellom bosted og skole for ulike elevgrupper. Se lenke i margen.

Gruppe med skyssrettAvstand bosted–skole for å oppnå skyssrett
Funksjonshemmede elever0 km
Grunnskoleelever med særlig vanskelig eller trafikkfarlig skolevei samt behov for båtskyss0 km
Førskoleelever og grunnskoleelever i første klasse2 km
Grunnskoleelever i andre til tiende klasse4 km
Elever i videregående skole6 km

Tabell: Elevgrupper med lovbestemt skyssrett

Også skoleruter er avhengige av et trafikkgrunnlag. I befolkningsrike distrikter med mange skolebarn som sokner til samme skole, brukes busser. I tynt befolkede områder med få skolebarn brukes minibusser, maksitaxier og drosjer.

Fylkeskommunene betaler skyssen for videregående elever, kommunene for grunnskoleelever. Begge prøver hele tiden å velge billigste transportmiddel og samarbeider om transportløsningene.

I tynt befolkede områder dreier regnestykket seg noen ganger om å opprettholde eller legge ned skoler. Nedlegging fører til forlengelse av skoleruter og lengre skoledag for elevene. Tidligere hadde Samferdselsdepartementet disse retningslinjene for maksimal transport- og ventetid for grunnskoleskyss:

Elevane må akseptere ei viss reisetid i samband med skoleskyssen. Ifølgje rundskriv N-4/85 frå Samferdselsdepartementet blir det tatt utgangspunkt i følgjande reisetider (gangtid + ventetid + tid på transportmiddel):

  • 45 minutt for 1. - 4. klasse
  • 60 minutt for 5. - 7. klasse
  • 75 minutt for 8. - 10. klasse

Rundskrivet det henvises til over, er opphevet i dag, men kommunene prøver å følge praksisen.

Lenke

Opplæringsloven, skyss og innlosjering

Læringsressurser

Persontransportsystemer