Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. ForsikringChevronRight
  4. Skade-, livs- og pensjonsforsikringerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Skade-, livs- og pensjonsforsikringer

Forsikringsselskapene opererer med ulike forsikringstyper. Her lærer du om tre viktige slike: skadeforsikringer, livsforsikringer og pensjonsforsikringer.

Bergingsbil forbereder slap av lastebil. foto.
Kasko er et eksempel på en skadeforsikring

Forsikringer som vi tegner for å få erstatning om vi skader ting, kaller vi skadeforsikringer. Forsikringsselskapene setter ulike navn på skadeforsikringer. Eksempler på noen vanlige innen transport er:

  • Godsansvarsforsikring
  • Transportforsikring (vareforsikring)
  • Bilforsikring (kasko)
  • Reiseforsikring

Livsforsikringer og gruppelivsforsikringer

Livsforsikringer er forsikringer som vi tegner for at våre etterlatte skal få utbetalt et større beløp dersom vi skulle dø. Slike forsikringer kan være både individuelle og kollektive.

En arbeidsgiver tegner ofte en kollektiv gruppelivsforsikring for alle sine ansatte. Om en arbeidstaker dør, vil den personen som forsikringsavtalen angir (som regel ektefelle, men noen ganger også samboer), få utbetalt en større sum.

Yrkessjåfører som driver enkeltpersonforetak, bør tegne individuell livsforsikring. Ved død vil etterlatte få utbetalt det beløpet som er avtalt i forsikringsavtalen.

Pensjonsforsikringer

Når vi mottar lønn fra en arbeidsgiver, er arbeidsgiveren pliktig å trekke en trygdeavgift fra bruttobeløpet vi tjener. Trygdeavgiften utgjør 7,8 % (2012) av lønn og går til å delfinansiere pensjonen vi mottar fra Folketrygden når vi blir alderpensjonister. Om vi skulle bli uføre før oppnådd pensjonsalder, vil vi få utbetalt uførepensjon fram til alderspensjonen tar over.

I tillegg er det lovbestemt at arbeidsgivere må opprette kollektive pensjonsordninger. Pensjonsforsikringer fungerer mest som spareordninger der vi betaler inn årlige premiebeløp så lenge vi er yrkesaktive. Fra det tidspunktet vi blir pensjonister, begynner utbetalingene. Det vi har spart opp, kommer da som et tillegg til utbetalingene fra Folketrygden.

En arbeidsgiver er pålagt å opprette en kollektiv pensjonsordning.
Arbeidsgiver er pålagt å opprette en kollektiv pensjonsordning, og mange tegner i tillegg en kollektiv gruppelivsforsikring for alle sine ansatte..

Læringsressurser

Forsikring