Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. ADR – FørstegangsprøveChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

ADR – Førstegangsprøve

1

Du transporterer farlig gods over «mengder i henhold til 1.1.3.6». Hvilke bestemmelser om lasting, lossing og håndtering er riktige?

a) Ved lekkasje av UN-1831 SVOVELSYRE, RYKENDE
må kjøretøyet reingjøres grundig før ny bruk.

b) UN-1935 CYANIDLØSNING, N.O.S. i emballasjegruppe I skal holdes atskilt fra matvarer og dyrefôr.

c) ADR-regelverket inneholder ikke bestemmelser om lasting, lossing og håndtering.

d) Du kan røyke ved lasting og lossing.

2

Når skal det lages sikringsplan ved transport av UN-1392 JORDALKALIMETALLAMALGAM, FLYTENDE transportert i kolli?

a) ved transport av større nettomasse enn 20 kg

b) ved transport av større nettomasse enn 333 kg

c) ved transport av større nettomasse enn 1000 kg

d) Bestemmelsene i 1.10.3 gjelder ikke uansett mengde.

3

Du kjører farlig gods over «mengder i henhold til 1.1.3.6» på et kjøretøy med tillatt totalvekt lik 26 tonn. Hva er minstevekta på brannslokkingsapparatene?

a) 8 kg

b) 4 kg

c) 12 kg

d) 14 kg

4

Hva er riktig om varsling og rapportering av uhell
når det gjelder farlig gods?

a) Hvis det har oppstått eller er fare for lekkasje eller brann,
skal føreren straks varsle brannvesenet.

b) Virksomheter skal innen åtte dager rapportere om uhell til
DSB på fastsatt skjema.

c) Bare alvorlige uhell med personskade skal varsles.

d) Virksomheten trenger ikke rapportere om uhell
når det ikke har skjedd lekkasje.

5

Hvilke dokumenter skal følge med transportenheten
ved transport av farlig gods over «mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) godkjenningsattest for kjøretøyet dersom det kreves i ADR

b) skriftlige instruksjoner (transportuhellskort)

c) et eget «farlig gods»-dokument

d) transportdokument

6

Hvilke opplysninger skal et transportdokument minst inneholde?

a) bokstavene UN etterfulgt av UN-nummeret

b) varenavn

c) fareseddelnummer

d) kjøretøytyper som kan brukes

7

Hva er riktig om dokumenter når du transporterer etter reglene om «mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) Det er ikke krav om transportdokument ved transport av «mengder i henhold til 1.1.3.6».

b) Den samlede mengden farlig gods i hver transportkategori skal oppgis i transportdokumentet når 1.1.3.6.3 bevisst blir brukt.

c) Du er fritatt for kravet om transportuhellskort.

d) Kjøretøyets mannskap skal som identifikasjon ha med seg et dokument med bilde.

8

Du transporterer UN-1714 SINKFOSFID. Hva er riktig?

a) En eventuell brann i lasten må slokkes med vann.

b) Dette er et fast stoff.

c) Stoffet hører til emballasjegruppe I.

d) Stoffet kan samlastes med kolli merket med
faresedlene nr. 4.1 + nr. 1.

9

Hva er riktig om varen i oppgave 8?

a) Varen kan transporteres som «begrenset mengde».

b) Varen kan transporteres som «unntatt mengde».

c) Du kan transportere 20 kg nettomasse av denne varen
som «mengde i henhold til 1.1.3.6».

d) Det er forbudt å kjøre i tunneler av kategori E.

10

Hvilke bestemmelser om lasting, lossing og ­håndtering
er korrekte for stoffet i oppgavene 8 og 9?

a) Ved håndtering må det settes i verk tiltak slik at stoffet
ikke kommer i kontakt med vann.

b) Stoffet må holdes atskilt fra matvarer og dyrefôr.

c) Stoffet kan ikke samlastes med matvarer og dyrefôr.

d) Stoffet må holdes unna sollys.

11

Hvordan skal et kjøretøy som transporterer kolli med
UN-1407 CESIUM, være merket?

a) med farenummer X423

b) med UN-1407

c) med fareseddel nr. 4.3

d) med oransje skilt foran og bak

12

Hva er riktig om varen i oppgave 11?

a) Du må ha tilsyn ved transport av mer enn 5000 kg.

b) Det må følge med åndedrettsbeskyttelse (rømmingshette eller maske) til hvert av kjøretøyets mannskaper.

c) Kolli skal lastes på et lukket eller presenningsdekt kjøretøy.

d) Du kan transportere 35 kg som «mengde i henhold til 1.1.3.6».

13

Hva slags utstyr skal kjøretøyet som transporterer varen
i oppgave 11, minst ha med seg ved transport over
«mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) en stoppekloss, øyebeskyttelse og beskyttelseshansker
til hvert av kjøretøyets mannskaper

b) to frittstående varselsignaler

c) et brannslokkingsapparat

d) en lommelykt til hvert medlem av kjøretøyets mannskaper

14

Hva er korrekt om varen i oppgave 11?

a) Den kan transporteres som «begrenset mengde».

b) Du kan transportere 20 kg nettomasse som «mengde i henhold til 1.1.3.6».

c) Dersom du bare transporterer 15 kg nettomasse av stoffet,
er du fritatt for kravet om transportuhellskort.

d) Dersom du transporterer 10 kg nettomasse av stoffet, kan du
i tillegg ta med deg 166,66 l UN-1203 BENSIN etter reglene om «mengder i henhold til 1.1.3.6».

15

Hva er riktig om transportørens ansvar og plikter ved
ADR-transport?

a) Han skal forvisse seg om at utstyr som kreves til den aktuelle transporten, er til stede i kjøretøyet.

b) Han skal kontrollere at kjøretøyet ikke er overlastet.

c) Han skal fylle ut transportdokumentet på riktig måte.

d) Han skal merke kolliene korrekt.

16

Hva er riktig?

a) Det er tillatt å røyke ved lasting og lossing av farlig gods, men ikke under kjøring.

b) Det er tillatt å ta med passasjer som ikke hører til kjøretøyets mannskap, dersom du transporterer etter reglene om «mengder i henhold til 1.1.3.6».

c) Kjøretøyets mannskap må kunne bruke brannslokkingsmateriellet.

d) Tomgangskjøring er alltid tillatt med farlig gods, slik at du raskt kan evakuere stedet ved et eventuelt uhell.

17

Når er det krav om ADR-kompetansebevis for føreren av kjøretøy med farlig gods?

a) alltid

b) ved transport av «begrensede mengder»

c) ved transport av «mengder i henhold til 1.1.3.6»

d) ved transport over «mengder i henhold til 1.1.3.6»

18

Hva er det første tiltaket som skal iverksettes ved uhell under transport av farlig gods?

a) sette på bremsene, stoppe motoren og sikre skadestedet

b) varsle brannvesenet på telefon 110

c) varsle eieren av kjøretøyet

d) varsle politiet

19

Hva er riktig om transport av «unntatte mengder»?

a) Dette finner du i kolonne (7b) i tabell 3.2A og i kapittel 3.5.

b) Kolliene skal merkes på en spesiell måte (E-merking).

c) Det er ikke krav til transportdokument, transportuhellskort eller ADR-kompetansebevis.

d) Du er fritatt for opplæringskravene i kapittel 1.3.

20

Hva er korrekt om samlasting på kjøretøy?

a) «Begrensede mengder» med pakket farlig gods kan samlastes med alle klasser i ADR.

b) Fareseddel nr. 6.2 kan samlastes med stoffer og gjenstander av 1.4S.

c) Kolli med UN-2990 med fareseddel nr. 9 kan samlastes med kolli med fareseddel nr. 1.

d) Fareseddel nr. 8 og fareseddel nr. 1.6 kan samlastes.

21

Hvilke(t) av disse kapitlene (delene) er du fritatt for
dersom du transporterer etter reglene om «mengder
i henhold til 1.1.3.6»?

a) kapittel 5.3 om merking av kjøretøy

b) 5.4.3 (transportuhellskort)

c) 8.1.2.1 pkt. a (transportdokument)

d) 8.3.1 (forbud mot å ta med passasjerer)

22

Hva er riktig om opphold under transport av farlig gods?

a) Farlig gods skal transporteres og losses uten unødig opphold.

b) Er oppholdet påkrevd, skal det skje på et egnet sted med tanke på risikoen som det farlige godset utgjør for omgivelsene.

c) Transportdokument skal forevises brannvesenet på oppfordring.

d) DSB skal varsles umiddelbart ved opphold.

23

Hvilke dokumenter som omhandler farlig gods, må du kunne forevise ved en eventuell kontroll under transport av farlig gods over «mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) transportdokument

b) dokument der det er mulig å identifisere kjøretøyets mannskap

c) lasteliste

d) gyldig ADR-kompetansebevis

24

Du transporterer 40 kolli à 50 kg med UN-1120 BUTANOLER av emballasjegruppe II. Hva er riktig når det gjelder merking av kjøretøyet?

a) Kjøretøyet skal ha fareseddel nr. 3 på begge sider og bak.

b) Kjøretøyet skal ha oransje skilt med farenummer 33 og UN-1120.

c) Kjøretøyet skal ha oransje skilt foran og bak.

d) Kjøretøyet trenger ikke merkes.

25

Hva er korrekt ved transport av farlig gods over
«mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) Alle kjøretøy med farlig gods skal ha godkjenningsattest.

b) Det kreves alltid åndedrettsbeskyttelse.

c) Ved eventuell ferjetransport skal ferjemannskapene ha en kopi av transportdokumentet (også ved transport i henhold til 1.1.3.6).

d) Du skal ha med deg to frittstående varselsignaler.

Fasit

1 a, b. Se tabell 3.2A i del 3 og CV13 og CV28 i 7.5.4 i del 7.

2 d. Se 1.10.5 i del 1 og tabell 3.2A i del 3.

3 c. Se 8.1.4 i del 8.

4 a, b. Se forskrift av 1. april 2009, § 6.

5 a, b, d. Se 8.1.2 i del 8 og 9.1.2.1.2 i del 9.

6 a, b, c. Se 5.4.1.1.1 i del 5.

7 b, c. Se 5.4.1.1.1, pkt. a, b, c og f ANM. 1 i del 5 og 1.1.3.6.2 i del 1.

8 b, c. Se tabell 3.2A i del 3, 2.2.43.1.2 i del 2 og 7.5.2.1 i del 7.

9 c, d. Se tabell 3.2A i del 3, 1.1.3.6.3 i del 1, tabell 3.2A

kolonnene (7a), (7b) og (15) i del 3 og 8.6.4 i del 8.

10 a, b. Se tabell 3.2A kolonne (18), CV23 og CV28 i del 3, 7.5.4 og 7.5.11 i del 7.

11 d. Se 5.3.2.1 i del 5.

12 c. Se tabell 3.2A kolonnene (15), (16) og (19) i del 3 og 7.2.4 i del 7.

13 a, b, d. Se 8.1.5 i del 8.

14 b, c, d. Se tabell 3.2A kolonnene (7) og (15) i del 3, 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.3 i del 1.

15 a, b. Se 1.4.2.2.1 i del 1.

16 b, c. Se 8.3.1, 8.3.2, 8.3.5 og 8.3.6 i del 8 og 1.1.3.6.2 i del 1.

17 d. Se 8.2.1.1 i del 8 og 1.1.3.6.2 i del 1.

18 a. Se 5.4.3.4 i del 5.

19 a, b, c. Se tabell 3.2A kolonne (7b) og kapittel 3.5 i del 3.

20 a, b, c. Se 7.5.2.1 i del 7.

21 a, b, d. Se 1.1.3.6.2 i del 1.

22 a, b, c. Se forskrift av 1. april 2009, § 7.

23 a, b, d. Se 8.1.2.1 og 8.1.2.2 i del 8.

24 c. Se 5.3.2.1 i del 5.

25 c, d. Se kapittel 9.1 i del 9, 8.1.5 i del 8 og 1.1.3.6.2 i del 1.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter