Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. Del 5: Klargjøring for forsendelseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Del 5: Klargjøring for forsendelse

I disse oppgavene kan det være flere riktige svaralternativer.

5.1

Hva er riktig om overpakning?

a) Overpakningen skal være merket «OVERPAKNING» med bokstavene «UN» foran og følge merkingen av kolli bestemt i 5.2.2 for hver gjenstand av farlig gods som overpakningen inneholder.

b) Overpakningen skal ikke hindre at de enkelte emballasjene virker etter sin hensikt.

c) Det er bare tillatt med én inneremballasje i en overpakning.

d) Samlastingsforbudene gjelder også for overpakninger.

5.2

Hvordan skal tom, ikke reingjort emballasje merkes?

a) skal ikke merkes

b) merkes med fareseddel nr. 13 og eventuelt med fareseddel nr. 11

c) merkes som om den var full

d) skal ikke merkes dersom den har inneholdt stoffer av klasse 7

5.3

Hvilke krav stilles til merking av et kolli?

a) Kolliet skal være tydelig og varig merket med UN-nummer.

b) Merkingen skal være lett synlig og lesbar.

c) Merkingen skal tåle å bli utsatt for utendørs vær.

d) Kolliet skal være merket likt på alle fire sidene.

5.4

Hvilke krav stilles til faresedler på kolli?

a) Faresedler skal plasseres på kolliene slik at de ikke blir tildekt.

b) Dersom det er mer enn én fareseddel, skal faresedlene plasseres ved siden av hverandre.

c) Faresedlene skal plasseres på toppen av kolliene.

d) Faresedlene skal plasseres på innsiden av ytteremballasjen.

5.5

Hva er riktig om faresedler på en konteiner?

a) Faresedlene skal plasseres på begge sidene og i begge endene av konteineren.

b) Faresedlene skal bare plasseres på begge sidene av konteineren.

c) Faresedlene skal bare plasseres i begge endene av konteineren.

d) Faresedler som ikke refererer til det farlige stoffet som blir transportert, skal fjernes eller tildekkes.

5.6

Hva er riktig om merking av stykkgodskjøretøy?

a) Stykkgodskjøretøy skal merkes med oransjefarget skilt foran og bak.

b) Skiltet som er nevnt i a, skal være 40 cm bredt og 30 cm høyt.

c) Skiltet som er nevnt i a, skal ha en svart bord på 1,5 cm og kan være avdelt på midten med en svart horisontal linje (15 mm bred).

d) Skiltets størrelse (se svaralternativ b) kan aldri reduseres.

5.7

Hvilke opplysninger skal et transportdokument inneholde?

a) bokstavene UN etterfulgt av UN-nummer

b) varenavn

c) nummeret på fareseddelen. Er det mer enn én fareseddel, skal numrene på de påfølgende faresedlene settes i parentes. Er det ikke oppgitt fareseddel i kolonne (5) i tabell 3.2A, kan klassen oppgis i stedet

d) regler om samlasting for vedkommende kolli

5.8

Hva er riktig om transportdokument ved transport der 1.1.3.6 er brukt bevisst av én avsender?

a) Det er ikke krav om transportdokument ved transport av
«mengder i henhold til 1.1.3.6» fra én avsender.

b) Den samlede mengden farlig gods i hver transportkategori
skal oppgis.

c) Transportdokumentet skal ha følgende tilleggstekst:
«Lasten overstiger ikke de mengder som er fastsatt i 1.1.3.6.»

d) Det skal påføres BG etter UN-nummeret.

5.9

Hva skal blant annet stå i transportdokumentet ved transport av farlig gods?

a) antall og beskrivelse av kolli (NB: Antall, type og størrelse på inneremballasjen trenger ikke å stå i transportdokumentet.)

b) ordene «FARLIG GODS» med store bokstaver

c) bokstavene «ADR» eller «RID»

d) eventuell erklæring som kreves etter bestemmelsene i en særavtale

5.10

Hvilke påstander om transportdokument er korrekte?

a) Det er alltid krav om transportdokument ved transport av farlig gods.

b) Ved transport av avfall fra farlig gods skal ordet «AVFALL» stå foran varenavnet.

c) I samsvar med kapittel 3.4 kreves det ikke transportdokument ved nasjonal transport av «begrensede mengder».

d) De opplysningene som kreves i transportdokumentet, skal være lesbare.

5.11

Hva er «skriftlige instruksjoner»?

a) det samme som transportuhellskort

b) instruksjoner til føreren dersom det skjer uhell med farlig gods

c) et dokument som transportøren er ansvarlig for, blir overlevert sjåføren(e) før transporten starter

d) det samme som transportdokument

Fasit

5.1 a, b, d. Se 5.1.2.1, 5.1.2.2 og 5.1.2.4 i del 5.

5.2 c, d. Se 5.1.3.1 i del 5.

5.3 a, b, c. Se 5.2.1.1 og 5.2.1.2 i del 5.

5.4 a, b. Se 5.2.2.1.6 pkt. b og c i del 5.

5.5 a, d. Se 5.3.1.1.5 og 5.3.1.2 i del 5.

5.6 a, b, c. Se 5.3.2.1.1 og 5.3.2.2.1 i del 5.

5.7 a, b, c. Se 5.4.1.1.1 pkt. a, b og c i del 5.

5.8 b. Se ANM pkt. f i 5.4.1.1.1 i del 5.

5.9 a, d. Se 5.4.1.1.1 pkt. e og i i del 5.

5.10 b, c, d. Se 3.4.1 i del 3, 5.4.1.1.2 og 5.4.1.1.3 i del 5.

5.11 a, b, c. Se 5.4.3.1 og 5.4.3.2 i del 5 (og 8.1.2.3 i del 8).

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter