Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Norsk samferdselspolitikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Norsk samferdselspolitikk

I dette avsnittet tar vi for oss de overordnede målene for norsk samferdselspolitikk. Det dreier seg om framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.

Fugleperspektiv: Buss møter biler i hårnålssving. Foto.

Overordnede mål

Norsk samferdselspolitikk dreier seg i dag i all hovedsak om å oppfylle sektorens overordnede mål:

  • sikre framkommelighet
  • redusere trafikkulykker
  • redusere miljøulemper

Pressproblemer i byene

Politikerne begynner nå å bli klar over at det ikke er mulig å dekke etterspørselen etter transport ved å tilrettelegge for ubegrenset bruk av bil i de største byene. I områder med lav befolkningstetthet er problemene små – og i områder med høy befolkningstetthet er problemene tilsvarende store.

Utfordringer i Oslo

Problemene er størst i hovedstaden. Oslo forventes å vokse med rundt 250 000 mennesker i løpet av de neste 20 årene. Dette tilsvarer omtrent befolkningsmengden i hele Nordland fylke.

Framkommeligheten kan ikke sikres gjennom å bygge ut veinettet. Regnestykket er enkelt. Et kjørefelt har en kapasitet på cirka 1200 biler per time. (1 time = 60 minutter à 60 sekunder = 3600 sekunder). 3 sekunders avstand mellom hver bil gir maksimalt 1200 biler per time. Slippes det flere enn 1200 biler inn i et kjørefelt per time, går hele trafikken i stå.

Se for deg at de nye innflytterne til Oslo bruker bil til og fra jobb. Hvor mange nye kjørefelt må vi da bygge ut i Oslo de neste 20 årene for å avvikle den forventede økte trafikken?

Anslag over trafikkutviklingen

Vi går ut fra at 250 000 nye personer bosetter seg i Oslo de neste 20 årene, og at 40 prosent av dem er yrkesaktive. De yrkesaktive reiser til og fra jobb i hver sin bil i rushperiodene om morgenen og ettermiddagen. Allerede i dag er kapasiteten på det eksisterende veinettet fullt utnyttet i rushperiodene.

  • Antall innflyttere: 250 000
  • Antall som skal reise samtidig på jobb og bruker bil (40 %): 100 000
  • Kapasitet per kjørefelt per time i rushtrafikk: 1200 biler per time

Antall nye kjørefelt som må bygges for å avvikle den økte trafikken i rushperiodene med veitransport:

100 000 : 1200 = 83

Å bygge ut 83 nye kjørefelt i Oslo i løpet av de neste 20 årene er ikke mulig. Derfor ser politikerne etter alternative løsninger.

Hvilken løsning ville du ha valgt om du måtte løse dette problemet?

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter