Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Kommunal samferdselspolitikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kommunal samferdselspolitikk

I dette avsnittet ser vi på det ansvaret kommunene har i samferdselspolitikken.

Traktor rydder snø i en bygate. Foto.

Kommunalt ansvar

Kommunene har blant annet ansvar for:

  • grunnskoleutdanning, herunder skyss av grunnskolelever mellom bosted og skole
  • arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, herunder drift og utbygging av det kommunale vegnettet
  • havneplanlegging og drift av kommunale havner

Kommunal samferdselspolitikk er derfor konsentrert om disse tre saksområdene.

Grunnskoleskyss

Grunnskoleskyssen er samordnet med den videregående skoleskyssen. For å kunne avvikle skoleskyssen så rimelig som mulig forsøker fylkeskommunen og kommunene å samordne skolefridagene slik at skoleskyssen kan innstilles på felles skolefridager og i vinterferieuka.

Veg, vann og avløp

Ved utbygging av nye boligområder og tilrettelegging av nye arealer for næringsformål må kommunene sørge for veg-, vann- og avløpsforsyning. Siden det meste av boligbyggingen og næringsutviklingen skjer i byer og tettsteder, vokser det kommunale vegnettet i takt med boligutbyggingen.

Havner

Gjennom havne- og farvannsloven har kommunene ansvaret for utbygging, vedlikehold og drift av kommunale kaier. Deler av dette arbeidet styres gjennom kommunenes arealplaner. Inntektene til drift av kommunale havner kommer fra avgifter og vederlag som havnene mottar fra brukerne. Størrelsen på avgiftene og vederlagene fastsetter kommunene årlig gjennom et avgiftsregulativ.

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter