Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Bærekraftig reiselivChevronRight
  4. Hva mener vi med bærekraft?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva mener vi med bærekraft?

Her skal vi presentere hva som menes med bærekraft, og hva et bærekraftig reiseliv innebærer for natur, kultur og økonomi.

Silhuett av person som ser på nordlys. Foto.

Begrepet bærekraftig utvikling (engelsk: sustainability) ble første gang brukt i Brundtlandsrapporten Vår felles framtid (1987):

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Et bærekraftig reiseliv tar hensyn til lokalsamfunnets natur, kultur og økonomi. Vi kan si at det har tre pilarer: økologi, økonomi og sosiale forhold.

Bærekraftig norsk reiseliv

Norge ønsker å ta en lederposisjon i utviklingen av et bærekraftig reiseliv. I regjeringens strategi for utvikling av Norge settes bærekraftige reisemål som en forutsetning for reiselivsnæringen.

I prosjektet Bærekraftig Reiseliv 2015 har Innovasjon Norge laget en liste med tiltak som skal øke bærekraften i reiselivet. Tiltakene kan grupperes i tre hovedområder.

1. Bevaring av natur, kultur og miljø

les mer

Kulturell rikdom – å respektere, videreutvikle og framheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

Landskapets fysiske og visuelle integritet – å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, for både by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

Biologisk mangfold – å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater og minimere ødeleggelser av disse Rent miljø og ressurseffektivitet – å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy) samt å minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

2. Styrking av sosiale verdier

les mer

Lokal livskvalitet og sosiale verdier – å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.

Lokal kontroll og engasjement – å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter med hensyn til planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

Jobbkvalitet for reiselivsansatte – å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemninger eller andre faktorer.

Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet– å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemninger eller andre faktorer.

3. Økonomisk levedyktighet

les mer

Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning – å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.

Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter – å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv