Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Budsjett og regnskapsanalyseChevronRight
  4. BudsjettkontrollChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Budsjettkontroll

Et budsjett er av liten verdi hvis det ikke brukes aktivt gjennom året. For hver måned som går, skal vi sammenlikne budsjettet med regnskapet. Månedsregnskapet vil normalt være ferdig 10–15 dager inn i ny måned, og vi kan utføre en budsjettkontroll eller en avviksanalyse.

Fordelene med å starte med budsjettkontrollen så fort som mulig på nyåret, er mange. Hvis en aktivitet som gir inntekter, viser seg å være svak, kan vi raskt sette inn tiltak for å forbedre inntektene.

På samme måten kan det vise seg at noen av kostnadene har økt utover det som er budsjettert. Da må vi stramme inn på forbruket.

Det kan også vise seg at vi har gjort reine feil med tallmaterialet eller med regnearket vi har brukt, og feilen må rettes opp. Dette kan få konsekvenser for det totale bildet, og en slik situasjon kan vise seg å være krevende for bedriften.

Resultatregnskap inntekter
Budsjett inntekter
Avvik i kr
Avvik i prosent
Overnatting 2 700 000
2 500 000
200 000
8,0 %
Bevertning 920 000
900 000
20 000
2,2 %
Nordlyssafari 3 400 000
3 200 000
200 000
6,3 %
Salg av effekter
200 000
230 000
- 30 000
- 13,0 %
Sum inntekter
7 220 000
6 830 000
390 000
5,7 %
Regnskap - variable kostnader
Budsjett - variable kostnader
Avvik i kr
Avvik i prosent
Overnatting 435 000
400 000
35 000
8,8 %
Bevertning 320 000
300 000
20 000
6,7 %
Nordlyssafari 1 700 000
1 500 000
200 000
13,3 %
Effekter 48 000
55 000
- 7 000
- 12,8 %
Sum variable kostnader
2 503 000
2 255 000
- 248 000
11,0 %
Bruttofortjeneste 4 717 000
4 575 000
142 000
Dekningsgrad 65,3 %
67 %
- 3,6 %
Faste kostnader
Regnskap - faste kostnader
Budsjett faste kostnader
Avvik i kr
Avvik i prosent
Lønn og personal
2 650 000
2 600 000
50 000
1,9 %
Husleie 1 000 000
1 000 000
0 0
Andre administrasjonskostnader
565 000
500 000
65 000
13 %
Rentekostnader 210 000
200 000
10 000
5 %
Sum faste kostnader
4 425 000
4 300 000
125 000
2,9 %
Resultat før skatt
292 000
275 000
17 000
6,2 %
Skatt 79 000
75 000
4 000
5,3 %
Årsoverskudd 213 000
200 000
13 000
6,5 %

Kommentar til avviksanalysen

Generelt har det vært et godt år for bedriften. Været har vært godt, og antall turister til området har vært tilfredsstillende. Inntektene har derfor vært over budsjett for hver av aktivitetene bortsett fra for salg av effekter. Totalt var inntektene 390 000 kroner over budsjett eller 5,7 prosent. (Legg merke til at vi regner avviket i prosent av budsjettet.)

Det er litt typisk at en ofte ikke har samme kontroll over kostnadene i en situasjon hvor aktivitetene øker. De variable kostnadene økte mer enn inntektene, nemlig med 11 prosent. Bruttofortjenesten i prosent sank derfor med 3,6 prosent i forhold til budsjettet.

En nærmere analyse viser at kostnadssvikten var mest knyttet til Nordlyssafari. Dette skyldtes at ekteparet som driver foretaket, ikke bidro i like stor grad som sjåfører for snøscooterne. Den økte aktiviteten krevde at de måtte gjøre en større innsats knyttet til overnatting, beverting og kontorarbeid. Kostnadene for leie av sjåfører økte relativt sett mye. Men ettersom bruttofortjenesten samlet økte med 142 000 kr, måtte de se seg fornøyde.

De faste kostnadene økte også en del i forhold til budsjett. Den totale økningen var på 125 000 kr, eller 2,9 prosent. Overskuddet etter skatt ble på 213 000 kr mot 200 000 kr i budsjettet.

Ekteparet så seg fornøyde med dette, selv om de innser at en strammere styring sannsynligvis kunne gitt dem et dobbelt så stort overskudd. De bestemte seg for å foreta en dypere analyse av driften.

Læringsressurser

Budsjett og regnskapsanalyse