Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Budsjett og regnskapsanalyseChevronRight
  4. BudsjettkontrollChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Budsjettkontroll

Et budsjett er av liten verdi hvis det ikke brukes aktivt gjennom året. For hver måned som går, skal vi sammenlikne budsjettet med regnskapet. Månedsregnskapet vil normalt være ferdig 10–15 dager inn i ny måned, og vi kan utføre en budsjettkontroll eller en avviksanalyse.

Fordelene med å starte med budsjettkontrollen så fort som mulig på nyåret, er mange. Hvis en aktivitet som gir inntekter, viser seg å være svak, kan vi raskt sette inn tiltak for å forbedre inntektene.

På samme måten kan det vise seg at noen av kostnadene har økt utover det som er budsjettert. Da må vi stramme inn på forbruket.

Det kan også vise seg at vi har gjort reine feil med tallmaterialet eller med regnearket vi har brukt, og feilen må rettes opp. Dette kan få konsekvenser for det totale bildet, og en slik situasjon kan vise seg å være krevende for bedriften.

Resultatregnskap inntekter

Budsjett inntekter

Avvik i kr

Avvik i prosent

Overnatting

2 700 000

2 500 000

200 000

8,0 %

Bevertning

920 000

900 000

20 000

2,2 %

Nordlyssafari

3 400 000

3 200 000

200 000

6,3 %

Salg av effekter

200 000

230 000

- 30 000

- 13,0 %

Sum inntekter

7 220 000

6 830 000

390 000

5,7 %

Regnskap - variable kostnader

Budsjett - variable kostnader

Avvik i kr

Avvik i prosent

Overnatting

435 000

400 000

35 000

8,8 %

Bevertning

320 000

300 000

20 000

6,7 %

Nordlyssafari

1 700 000

1 500 000

200 000

13,3 %

Effekter

48 000

55 000

- 7 000

- 12,8 %

Sum variable kostnader

2 503 000

2 255 000

- 248 000

11,0 %

Bruttofortjeneste

4 717 000

4 575 000

142 000

Dekningsgrad

65,3 %

67 %

- 3,6 %

Faste kostnader

Regnskap - faste kostnader

Budsjett faste kostnader

Avvik i kr

Avvik i prosent

Lønn og personal

2 650 000

2 600 000

50 000

1,9 %

Husleie

1 000 000

1 000 000

0

0

Andre administrasjonskostnader

565 000

500 000

65 000

13 %

Rentekostnader

210 000

200 000

10 000

5 %

Sum faste kostnader

4 425 000

4 300 000

125 000

2,9 %

Resultat før skatt

292 000

275 000

17 000

6,2 %

Skatt

79 000

75 000

4 000

5,3 %

Årsoverskudd

213 000

200 000

13 000

6,5 %

Kommentar til avviksanalysen

Generelt har det vært et godt år for bedriften. Været har vært godt, og antall turister til området har vært tilfredsstillende. Inntektene har derfor vært over budsjett for hver av aktivitetene bortsett fra for salg av effekter. Totalt var inntektene 390 000 kroner over budsjett eller 5,7 prosent. (Legg merke til at vi regner avviket i prosent av budsjettet.)

Det er litt typisk at en ofte ikke har samme kontroll over kostnadene i en situasjon hvor aktivitetene øker. De variable kostnadene økte mer enn inntektene, nemlig med 11 prosent. Bruttofortjenesten i prosent sank derfor med 3,6 prosent i forhold til budsjettet.

En nærmere analyse viser at kostnadssvikten var mest knyttet til Nordlyssafari. Dette skyldtes at ekteparet som driver foretaket, ikke bidro i like stor grad som sjåfører for snøscooterne. Den økte aktiviteten krevde at de måtte gjøre en større innsats knyttet til overnatting, beverting og kontorarbeid. Kostnadene for leie av sjåfører økte relativt sett mye. Men ettersom bruttofortjenesten samlet økte med 142 000 kr, måtte de se seg fornøyde.

De faste kostnadene økte også en del i forhold til budsjett. Den totale økningen var på 125 000 kr, eller 2,9 prosent. Overskuddet etter skatt ble på 213 000 kr mot 200 000 kr i budsjettet.

Ekteparet så seg fornøyde med dette, selv om de innser at en strammere styring sannsynligvis kunne gitt dem et dobbelt så stort overskudd. De bestemte seg for å foreta en dypere analyse av driften.

Læringsressurser

Budsjett og regnskapsanalyse