1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. MarkedsføringChevronRight
  4. MarkedsplanenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Markedsplanen

Markedsplanlegging er nødvendig for å finne ut hvordan vi kan bruke penger og personale på lønnsomme markedsføringstiltak. En god markedsplan skal blant annet inneholde forventede mål, aktiviteter, tidsplan og budsjett. Planen gir oss grunnlag for å analysere resultatene i forhold til det vi planla.

Målrettede markedsaktiviteter

Suksessen til mange reiselivsbedrifter avhenger av deres evne til å gjennomføre målrettede markedsaktiviteter. For å fortjene betegnelsen plan bør den som et minimum inneholde dokumentasjon på følgende:

  • Mål – forventede resultater, for eksempel salgsmål
  • Aktiviteter – hva som skal gjøres
  • Ansvarlig – hvem som har ansvar for at ting blir gjort
  • Tidsplan for hver aktivitet
  • Kostnadsbudsjett for alle aktiviteter

Markedsplanleggingen er nødvendig for å finne ut hvordan man kan oppnå konkurransemessige fortrinn. Dessuten skal vi forsøke å bruke penger og personale på lønnsomme markedsføringstiltak.

Markedsplanen bør dokumenteres skriftlig. Det gir grunnlag for å analysere resultatene i forhold til hva vi planla.

Disposisjon for en markedsføringsplan

Det eksisterer ingen faste regler for hva en markedsføringsplan skal inneholde. For å lage en god markedsplan bør man blant annet involvere medarbeidere med kundekontakt. Den bør være bygd på nøkterne og ærlige analyser av markeds- og konkurransesituasjonen og ha realistiske mål. Planen kan med fordel være konkret og kortfattet.

Nedenfor beskriver vi et forslag til disposisjon:

1. Sammendrag

Hensikt: Gi en kortfattet oppsummering av viktige sider ved markedsføringen, som budsjettmål, spesielle satsingsområder og kritiske suksessfaktorer.

2. Situasjonsanalyse

Hensikt: Beskrive trusler og muligheter på markedet, konkurransesituasjon og interne forhold som antas å påvirke markedsmulighetene.

3. Produkt- og markedsprioritering

Hensikt: Beskrive hvilke produkter/tjenester og markeder som skal prioriteres i den aktuelle perioden.

4. Mål og resultatforventninger

Hensikt: Fastlegge mål for den aktuelle perioden – både kvantitative mål (salgsmål, markedsandeler, lønnsomhet) og kvalitetsmål (kundetilfredshet, redusere reklamasjoner).

5. Markedsaktiviteter

Hensikt: Beskrive hvilke aktiviteter som skal settes i verk for å nå målene.

6. Kontroll og oppfølging

Hensikt: Gi tilbakemeldinger om oppnådde resultater og ressursbruk, som gir grunnlag for å korrigere kursen, øke eller redusere salgsforventningene, forsterke eller redusere innsatsen.

Tips på Internett

På Internett finner vi en rekke tips om praktisk markedsplanlegging og eksempler på disposisjon av markedsplaner. Bruk søkeord som markedsplan og markedsplanlegging på for eksempel Google eller Kvasir.

Læringsressurser

Markedsføring