1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Sentralt regelverkChevronRight
  4. Klage på transportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Klage på transport

Det er opprettet klagenemnder som behandler klager på pakkereiser og reiser med fly og jernbane. Transportklagenemndene for fly og jernbane behandler klager på fly- og togreiser.

Hvem behandler klager?

Norsk ReiselivsForum (NRF) behandler klager på alle reisearrangører som stiller garanti til Reisegarantifondet. NRF er en medlemsorganisasjon med hovedformål å drifte reiselivsrelaterte klagenemnder.

Det er opprettet egne klagenemnder for fly og jernbane. NRF drifter dem på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Transportklagenemnda

Transportklagenemnda skal sikre en rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom passasjerer og tilbydere av transporttjenester. Den skal også bidra til å spre kunnskap om passasjerenes rettigheter.

Det rettslige rammeverket finner vi i transportklagenemndforskriften. Klageretten er ikke avhengig av om passasjeren selv betaler for reisen. Når en annen enn passasjeren betaler for reisen, for eksempel arbeidsgiveren, må passasjeren og den som betaler, avtale seg imellom hvem som er klageren.

Klagesakene er delt i følgende områder:

  • forsinkelser
  • kansellering
  • overbooking
  • bagasje
  • ruteendring
  • annet

Dersom en klage omfatter flere forhold, skal klagen plasseres under hovedforholdet i klagen (den viktigste delen av den).

Tips

Vi kan lære mye om klager ved å lese nemndenes avgjørelser i tidligere klagesaker.

Klager på flytransport

Klager på flyreiser som gjelder uenighet om forståelsen av passasjerrettighetene (ved overbooking, kansellering og forsinkelse) skal rettes til Flyklagenemnda.

Passasjerer som har rettigheter i henhold til luftfartsloven og forskrifter, har rett til å klage over et antatt brudd på sine rettigheter.

I Lovdata kan du lese mer om klageretten for flypassasjerer.

Klager på togreiser

Klager på togreiser som gjelder uenighet om forståelsen av passasjerrettighetene (ved overbooking, kansellering og forsinkelse) skal rettes til Jernbaneklagenemnda.

Passasjerer som har rettigheter i henhold til jernbaneloven og forskrifter, samt andre regler og rettsprinsipper som har betydning for forholdet mellom passasjeren og tjenesteyteren, har rett til å klage til Transportklagenemnda over et antatt brudd på sine rettigheter.

I Lovdata kan du lese mer om klageretten for jernbanepassasjerer.

Læringsressurser

Sentralt regelverk