1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Sentralt regelverkChevronRight
  4. MarkedsrettChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Markedsrett

Markedsføringsloven krever at markedsføringen ikke strider mot god markedsføringsskikk, at den ikke krenker vanlige oppfatninger om etikk og moral, og at den ikke bruker støtende virkemidler. Her gir vi eksempler på hva som er tillatt, og hva som er forbudt, i markedsføringen.

Hva er markedsrett?

Gjennom markedsføringen skaper vi forventninger hos kundene. Jo mer vi skryter av produktene våre, desto større forventninger skaper vi. Det er viktig at reisemålet, hotellet og andre produkter og tjenester svarer til forventningene. Det vi leverer, må stemme med det vi lover.

Markedsføringen må være fullstendig og sannferdig. Vi kan ikke holde tilbake viktig informasjon om et reiselivsmål, for eksempel ved å unnlate å opplyse om at et hotell er utsatt for betydelig støy fra biltrafikk eller natteliv. Et hotell som reklamerer med at det er «miljøvennlig», «sparer miljøet», eller lignende, må kunne dokumentere at dette virkelig stemmer.

Tips
Innovasjon Norge har en foto- og filmbank for norsk reiseliv. Der finner du bilder og filmer som kan brukes til å profilere Norge som ferieland.

Markedsføringsloven

Norge fikk i 1972 en egen lov om kontroll med markedsføring: markedsføringsloven. Loven gjelder kontroll med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold og stiller krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

  • Markedsføringen må ikke stride mot god markedsføringsskikk. Den skal ikke krenke vanlige oppfatninger om etikk og moral og ikke bruke støtende virkemidler.
  • Reklamen skal ikke være i strid med likeverdet mellom kjønnene. Den skal ikke utnytte det ene kjønnets kropp eller gi inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.

Villedende handlinger og utelatelser

Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring. Hvis vi som ledd i markedsføringen av en pakkereise bruker en reportasje med en lykkelig familie som besøker reisemålet, skal det gå tydelig fram at det dreier seg om markedsføring.

En handelspraksis er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne. Lovens §§ 7–8 gir detaljert informasjon om hva som betraktes som villedende handlinger og utelatelser.

Prismerking

Det skal være enkelt for kundene å finne prisen på varer og tjenester. Loven sier:

«Den som i næringsvirksomhet selger varer, tjenester eller andre ytelser til forbrukere, skal så langt det er praktisk mulig informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene.»

I lovens § 10 kan du lese mer om kravene til prismerking.

Pakkereiselovenhar egne bestemmelser om krav til opplysninger i annonsering, brosjyrer og annen markedsføring.

Læringsressurser

Sentralt regelverk