1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Sentralt regelverkChevronRight
  4. HMS (helse, miljø og sikkerhet)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever at det arbeides systematisk for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS: helse, miljø og sikkerhet.

Systematisk HMS-arbeid

I januar 2013 mistet over 200 mennesker livet i en brann i en nattklubb i den sørlige delen av Brasil. Overlevende fortalte at brannen spredde seg veldig raskt.

I Norge står helse, miljø og sikkerhet (HMS) sentralt for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Kravene til systematisk HMS-arbeid finner vi i arbeidsmiljøloven § 3-1 (1).

Arbeidsmiljøet er summen av de fysiske, psykiske, sosiale og organisatoriske forholdene på en arbeidsplass. Kravene til HMS-arbeidet skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Nye arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1. januar 2013. Antall forskrifter ble med det redusert fra 47 til 6.

Regelverk for reiseliv

Krav til arbeidsmiljøet i reiselivsbransjen er beskrevet på nettportalen Regelhjelp.no. Du kan også finne relevant informasjon i bransjene Hotell- og restaurantvirksomhet og Kontorvirksomhet.

Lag et HMS-system

Arbeidstilsynet anbefaler å følge disse trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse, miljø og sikkerhet i bedriften:

  • Arbeidsgiveren har ansvaret for HMS, men det er viktig å samarbeide med arbeidstakerne.
  • Skaff en oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for bedriften.
  • Skaff en oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner for opplæring, brannøvelser, bruk av verneutstyr og så videre som allerede finnes i bedriften.
  • Kartlegg bedriften med tanke på risiko. En enkel risikoanalyse kan gjøres ved hjelp av tre enkle spørsmål:

1. Hva kan gå galt?

2. Hva kan vi gjøre for å forhindre det?

3. Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje?

  • Lag på bakgrunn av kartleggingen en handlingsplan som viser hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og når det skal være gjort.

Kontroll av HMS-systemet

Arbeidstilsynet skal kontrollere at HMS-bestemmelsene overholdes. De tar stikkprøver og kommer på tilsynsbesøk eller foretar en mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften.

Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist. Bedriften kan bli ilagt dagbøter som løper til pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan det også bli snakk om forurensningsgebyr og politianmeldelser.

Mange kunder og leverandører stiller krav til HMS. Gode HMS-rutiner kan også ha betydning for forsikringspremien, mens mangelfulle rutiner kan føre til problemer med forsikringsoppgjør i et skadetilfelle.

Læringsressurser

Sentralt regelverk