1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske retningslinjerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Etiske retningslinjer

Hva mener vi med etiske retningslinjer? Hvordan kan etiske retningslinjer bidra til en god etisk praksis i reiselivsbedrifter?

Skriftlige retningslinjer

Etikken viser seg i våre holdninger og handlinger. Det er god etikk å behandle alle kunder med den samme respekt. Det er dårlig etikk å bli påvirket av kundens hudfarge, funksjonshemming, religion, kjønn eller legning. Reiselivsnæringen får stor oppmerksomhet fra publikum og massemedier.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) anbefaler norske bedrifter å utarbeide etiske retningslinjer. Her finner du også mange eksempler på områder der det kan være viktig å ha etiske retningslinjer. Det er viktig at reglene er enkle å forstå, og at reglene har betydning for medarbeidernes hverdag og de utfordringer og dilemmaer som kan oppstå.

Noen bedrifter formulerer grunnleggende verdier som skal prege kulturen og medarbeidernes praksis overfor kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Det kan være et fundament for etiske retningslinjer.

Etisk dialog

I noen bedrifter er arbeidet med verdier og etikk noe som ledelsen driver med. Det er slett ikke sikkert at de ansatte endrer sin atferd etter etiske verdier som ledelsen trer ned over hodet på dem.

Bedrifter bør derfor involvere både medarbeidere og kunder i en dialog om etiske spørsmål. En slik dialog kan munne ut i en felles forståelse av hvilke etiske retningslinjer som skal gjelde.

Et godt verktøy – men ikke alene

Etiske retningslinjer er med på å klargjøre bedriftens forventninger til medarbeiderne. Etiske retningslinjer er først og fremst et verktøy for å påvirke atferden og kulturen i bedriften. Det må være sammenheng mellom liv og lære. Retningslinjene har liten verdi hvis de ikke blir fulgt opp.

Ledelsen bør gå foran med et godt eksempel. Ledelsen bør også oppmuntre medarbeiderne til å diskutere hvordan reglene virker i praksis. Eksempler på god etisk praksis bør markeres. Bedriftenes reaksjoner på brudd på retningslinjene bør være tydelige. Grove og gjentatte brudd kan være grunn til oppsigelse.

Etisk regnskap

Med skriftlige etiske retningslinjer som alle i virksomheten kjenner, kan vi se hvordan den etiske praksisen utvikler seg. Etter en avtalt periode kan vi gjøre opp status i et «etisk regnskap». Først da begynner etiske spørsmål å bli engasjerende og forpliktende, og vi kan arbeide videre med de områdene vi ikke er gode nok på.

Varsling om brudd på retningslinjene

Bedriften må legge til rette for rapportering av brudd på retningslinjene. Medarbeiderne må ikke skjule feil av frykt for konsekvensene. Arbeidstakere har retttil å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 regulerer arbeidstakernes rett til å varsle. Bestemmelsene skal bidra til å styrke ytringsfriheten i et ansettelsesforhold. Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

NHOs veileder Når sant skal sieser et hjelpemiddel for å utvikle retningslinjer når det gjelder varsling.

Arbeidstilsynet presenterer regler og hjelpemidler for varsling.

Menneskerettigheter og sikkerhet

Selv om hovedmålet for selskapene er å skape økonomiske resultater, fratar det dem ikke et etisk og sosialt ansvar. Norske reiselivsselskaper opererer i mange land med stor fare for korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter og trusler mot individets sikkerhet. Dersom virksomheten tier eller unnlater å gjøre noe med slike forhold, påvirker det virksomhetens anseelse.

Læringsressurser

Etikk