1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Fra vennskap til korrupsjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fra vennskap til korrupsjon

Her skal vi se på hvordan vennskap og deltakelse i personlige nettverk kan føre til smøring og korrupsjon. Hvordan kan vi øke bevisstheten om slike problemer og hindre at det skjer?

Vennskap

Gode relasjoner og nettverk er nyttige i alle bransjer. Det er positivt å bli godt kjent med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Sosiale nettverk er vanlige i arbeidslivet. I et nettverk møtes mennesker uformelt. I mange sammenhenger er det nyttig og berikende å delta i sosiale nettverk.

Problemer oppstår når noen gir hverandre fordeler fordi de kjenner hverandre eller er venner. Det er kameraderi hvis personer i et nettverk favoriserer hverandre ved ansettelser eller ved valg av leverandører og samarbeidspartnere. Kameraderi er uetisk.

Veien kan være kort fra kameraderi til ulovlig smøring og korrupsjon.

Smøring

En gave til forretningsforbindelser kan være en hyggelig oppmerksomhet. Hva er det greit å gi til forretningsforbindelser? Når er det akseptabelt å bli med en leverandør på tur – eller å invitere en kunde? Hva bør jeg tenke på hvis det blir aktuelt å dekke utgifter for mulige kunder?

Næringslivets Hoverorganisasjon (NHO) tilbyr veilederen ... over streken? for å hjelpe bedrifter til å tenke over hvordan de bør håndtere gaver, representasjon og dekning av utgifter.

Hvis du i tvil om du kan takke ja til gaver og invitasjoner, kan du ta en «smøretest»:

 • Vil du ha god samvittighet hvis du tar imot?
 • Er det problemfritt å fortelle dine overordnede om det?
 • Er det greit at det blir omtalt i avisen?

Smøring er en form for bestikkelse som innebærer et direkte eller indirekte tilbud om – eller ytelse av – en ureglementert og ulovlig betaling. Dette gjøres for å oppnå en eller annen fordel, for eksempel en kontrakt, leveringsordre eller tjeneste. Bestikkelsen kan bestå av penger (under bordet) eller andre fordeler.

Korrupsjon er straffbart

Organisasjonen Transparency International gir to definisjoner på korrupsjon:

 • Korrupsjon er det når en person i en betrodd stilling setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen, til side og misbruker makten som ligger i stillingen, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma.
 • Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst.

Ifølge norsk lov er «å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Korrupsjon er uetisk og kan straffes med fengsel i inntil tre år – og inntil ti år for grov korrupsjon.

Bekjempe korrupsjon

Hvorfor er det så viktig å bekjempe korrupsjon?

 • Korrupsjon er en trussel mot rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene fordi korrupsjon svekker etiske og moralske verdier.
 • Korrupsjon er det største hinderet for sosial og økonomisk utvikling i den tredje verden.
 • Korrupsjon skaper forskjellsbehandling og hindrer sosial rettferdighet.
 • Korrupsjon undergraver redelig konkurranse og fører til konkurransevridning.
 • Korrupsjon kan påføre bedrifter direkte økonomisk tap og tap av omdømme.

Tenk over

Næringslivet er tjent med åpenhet som et vern mot uetiske beslutninger. Bedrifter som velger å legge lokk på uheldige forhold, risikerer å bli avslørt av presse og påtalemyndighet. Avsløringene vil drive ledelsen i vedkommende bedrifter fra skanse til skanse.

Læringsressurser

Etikk