1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Juss og etikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Juss og etikk

Hvordan er forholdet mellom juss og etikk? Hvordan håndterer reiselivsnæringen etiske utfordringer på områder der det finnes lover og regler? Og hva med etikk på områder der det ikke er klare lover og regler?

Juridisk tenkning

Juss handler om hva som er gjeldende rett, det vil si hva som er lovlig, og hva som er ulovlig. Hva som er gjeldende rett, finner vi først og fremst i lover og forskrifter.

Først må vi spørre: Er det noen lov som regulerer det aktuelle temaet (for eksempel markedsføring), og hva sier loven?

  • Markedsføringsloven inneholder bestemmelser om blant annet urimelig handelspraksis, god markedsføringsskikk, villedende handlinger, villedende utelatelser og aggressiv handelspolitikk.
  • Pakkereiseloven har bestemmelser om blant annet reisegaranti.

For å finne gjeldende rett må vi også undersøke hva som står i lovens forarbeider, hva som rettspraksis (avgjørelser ved domstol), (kutyme) og reelle hensyn i den aktuelle saken.

Tenk over

Lovene omfatter ikke alle forhold, og lovene er ulike fra land til land. For eksempel er barnearbeid, prostitusjon, kvinnediskriminering og elendige arbeidsforhold tillatt i enkelte land, men ulovlige i andre land. Dessuten er det mulig å tøye lovens grenser.

Etisk tenkning

Alt som er lovlig, behøver ikke være etisk holdbart. En etisk tilnærming hjelper oss med å svare på spørsmål som:

  • Er handlingen god eller dårlig?
  • Er det sant eller usant?
  • Vil det være det beste for alle det angår?

Det er et viktig etisk spørsmål hvem som tjener på en handling. Her er det to diametralt motsatte synspunkter: egoisme og . Egoistisk etikk hevder at det er riktig at den som handler, også tjener på handlingen, mens altruismen hevder at andre (enten det er samfunnet som helhet eller andre enkeltmennesker) bør tjene på handlingen.

Nyttig repetisjon fra Vg1
Rotarys fire spørsmål som kontroll på hva som er etisk holdbart:

Etiske utfordringer på jobben

Både lovlig og etisk

Vi kan si at en etisk vurdering inneholder to dimensjoner:

  1. Er handlingen lovlig?
  2. Er handlingen etisk?

Tenk over

En etisk overveielse kan begynne med en vurdering av om noe er lovlig. En lovlig handling er ikke nødvendigvis etisk forsvarlig. Selv om det i et land ikke er ulovlig med tolv timers arbeidsdag, vil mange nordmenn vurdere det som uholdbart.

Læringsressurser

Etikk