1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Hva er etisk handel?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er etisk handel?

Reiselivsbedrifter står overfor mange utfordringer når det gjelder etisk handel og atferd. Vi skal se på noen av disse utfordringene og på hvordan vi kan bli mer bevisste på etisk handel.

Liten gutt som arbeider på en sukkerplantasje. Foto.

Utfordringer i reiselivet

Norske reiselivsbedrifter kjøper og selger varer og tjenester i mange land – også i land som har dårlige arbeids- og lønnsforhold og dårlig arbeidsmiljø. Det kan være dårlig lønn, barnearbeid og ekstrem bruk av overtid. Tilfeller av smøring og korrupsjon blir stadig avslørt.

Organisasjonen Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. IEH har laget en veileder som viser hvordan bedrifter kan arbeide systematisk og målrettet med etisk handel.

Veilederen legger vekt på tre forhold. Bedriftene må

 • vedta retningslinjer for etisk handel
 • forankre internt, planlegge og organisere arbeidet
 • følge opp samarbeidspartnere

Dette tar tid og koster penger. Det må avsettes ressurser til planlegging og til kontroll av leverandører og samarbeidspartnere.

Vedta retningslinjer

IEHs veileder legger vekt på at etisk handel blant annet skal fremme visse saker og forhindre andre.

Etisk handel skal fremme:

 • trygge arbeidsplasser
 • regulære ansettelser med arbeidskontrakter
 • regulert arbeidstid
 • en lønn som det går an å leve av
 • en bærekraftig forvaltning av miljøet

Etisk handel skal forhindre:

 • barnearbeid
 • seksuelt misbruk av barn
 • tvangsarbeid
 • ekstrem bruk av overtid
 • diskriminering av folkegrupper (kvinner, minoriteter)

Retningslinjene bør være en del av virksomhetenes strategi og bør derfor vedtas av styret.

Forankre internt

En god start på arbeidet med etisk handel er å sette konkrete og realistiske mål. I startfasen kan vi prioritere interne mål. Seinere kan vi sette mål for forbedringer hos leverandører og samarbeidspartnere.

De beste resultatene oppnår vi når etisk handel blir en naturlig del av det daglige arbeidet. Vi må lage handlingsplaner, plassere ansvar og sette av ressurser.

De ansatte må vite hva som er vedtatt, hva som ventes av dem, hva som er gjennomført, hva som har lykkes, og hva som har vært vanskelig å gjennomføre.

Følge opp samarbeidspartnere

Reiseselskapenes leverandører og samarbeidspartnere må ta sin del av ansvaret. Retningslinjer for etisk handel må kommuniseres, og samarbeidspartnerne må bli bedt om å engasjere seg i forbedringsarbeidet.

Samarbeidspartnere som ønsker å arbeide seriøst med etisk handel, bør vedta tilsvarende retningslinjer og sette i gang et eget forbedringsarbeid.

I veletablerte samarbeidsforhold bør det ligge godt til rette for samarbeid om etisk handel. Når vi får nye samarbeidspartnere, er det viktig at vi informerer dem om våre retningslinjer for etisk handel og hva de vil bety for samarbeidet.

Læringsressurser

Etikk