Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. EtikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etikk

Det har vært mye fokus på etikk i klesindustrien, og spesielt bruk av barnearbeid har vært kritisert. Reiselivsnæringen har ikke vært så mye omtalt, men også her er det mange etiske utfordringer. Blant annet har næringen vært kritisert for dårlige lønns- og arbeidsforhold.

Barnehender i produksjon av kinaputter. Foto.

Barns rettigheter er svært viktige, og er nedskrevet i FNs Barnekonvensjon. Denne konvensjonen har de fleste land i verden undertegnet, men barns rettigheter blir likevel ofte brutt. I etisk handel er det derfor svært viktig at alle aktører undersøker under hvilke forhold varer og tjenester blir produsert.

Initiativ for etisk handel (IEH) er en organisasjon som har som formål å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. (Opphavsmann: IEH)

IEH har utarbeidet etiske retningslinjer som et viktig redskap for å fremme god etisk praksis. Retningslinjene bidrar til en bevisstgjøring omkring etiske spørsmål. Noe av turismen i dag går på bekostning av lokalbefolkningen, i motsetning til etisk turisme som er turisme som er til fordel for den lokale befolkningen og det lokale miljøet.

Vi skal i dette emnet se på reiselivsnæringens håndtering av etiske utfordringer, både på områder der det finnes lover og regler, og der det ikke gjør det. En handling kan være uetisk selv om den er lovlig. Videre skal vi diskutere norske bedriftslederes holdninger til samfunnsansvaret og etisk praksis. Respekterer de menneskerettigheter og miljøhensyn i global handel?

Læringsressurser

Etikk