1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Salgs- og markedsrettChevronRight
  4. Aktuelle loverChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Aktuelle lover

Her refererer vi viktige bestemmelser i lover som har betydning for digital markedsføring. En rekke regler har stor praktisk betydning for digital markedsføring i reiselivsnæringen.

Rød bok med Norges lover. Foto.

Bedre føre var ...

En rekke lover har bestemmelser om hva vi kan tillate oss i markedsføringen, og hva som er ulovlig markedsføring. Det er ikke meningen at en markedsfører i reiselivsnæringen skal bli en juridisk ekspert, men det er viktig å sette seg inn i lover som har stor praktisk betydning i vårt daglige arbeid. Det gir oss mulighet til å unngå ulovlige og uetiske aktiviteter.

Markedsføringsloven

Loven gjelder kontroll med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold og stiller krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser:

  • rett til å reservere seg mot markedsføring ved telefon eller adressert post (§ 12 og 13)
  • forbud mot å rette markedsføring ved telefon til forbrukere på visse dager og tidspunkter (§ 14)
  • begrensninger i bruk av elektronisk post, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin), uten mottakerens forutgående samtykke (§ 15)
  • plikt til å opplyse hvem som har gitt personopplysningene som ligger til grunn for henvendelsen for næringsdrivende som driver uanmodet markedsføring ved telefon eller adressert post (§ 16)

Markedsføringsloven § 12 – § 16

Forbrukerkjøpsloven

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøpsloven beskriver forbrukerens rettigheter og plikter ved salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøpsloven

I kapittel 5 i loven beskrives forbrukernes krav som følge av forsinket levering. I kapittel 6 beskrives forbrukernes rettigheter som følge av mangler ved salgsgjenstanden.

Ehandelsloven

«Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)» gjelder for salg av enhver vare og tjeneste som ytes mot vederlag, og som formidles elektronisk.

Ehandelsloven

Lovens § 9 inneholder en rekke bestemmelser om opplysningsplikt. Det gjelder blant annet ved ubedt markedsføring via e-post, om totalkostnadene forbrukeren skal betale, identifisering av reklametilbud som for eksempel rabatter, konkurranser, premier og gaver.

NB: Taletelefoni og telefaks- og telekstjenester går ikke inn under ehandelsloven.

Angrerettloven

Hovedregelen er at det er 14 dagers angrefrist fra den dagen kunden har mottatt varen.

Angrerettloven

Angrerettloven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbrukere, når selgeren eller tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås ved salg utenfor fast utsalgssted. Selgeren er forpliktet til å opplyse om angreretten. Kunden skal få angrerettsskjema sammen med varen. I motsatt fall blir klagefristen automatisk forlenget til tre måneder.

Personopplysningsloven

Personvern står sterkt i Norge. Personvern handler om retten til selv å kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre.

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven skal beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Personopplysninger skal behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn og hensynet til vern av privatlivets fred.

Pakkereiseloven

Innenfor reiselivet er pakkereiseloven sentral. Loven gjelder tilbud om pakkereiser og gjelder for avtaler om kjøp av pakkereiser som inngås mellom en kunde og en arrangør eller formidler av en pakkereise.

Pakkereiseloven

Kapittel 3 i loven har krav om tydelig og forståelig informasjon om pris, reisemål, transport, innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder. Kapittel 4 har bestemmelser om avbestilling.

Læringsressurser

Salgs- og markedsrett