1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Salgs- og markedsrettChevronRight
  4. PakkereiserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Pakkereiser

Det er spesielle bestemmelser om markedsføring av pakkereiser i pakkereiseloven. Loven stiller bestemte krav om hva kundene skal ha informasjon om før det inngås avtale og før reisen starter.

Hva er en pakkereise?

Den såkalte pakkereiseloven (lov om pakkereiser og reisegaranti) gjelder for tilbud om pakkereiser. Med en pakkereise mener vi en reise/arrangement som varer i mer enn 24 timer og omfatter minst en overnatting, som inneholder minst to av følgende reisetjenester:

  1. transport
  2. innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste
  3. andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering

Pakkereiseloven gjelder når reisetjenestene settes sammen av én næringsdrivende, og i noen tilfeller også når reisetjenestene inngås som separate avtaler med ulike aktører, jf. pakkereiseloven § 6.

Alle som selger pakkereiser i Norge, skal være medlem av Reisegarantifondet.

Annonsering eller annen form for markedsføring av pakkereiser kan bare foretas når nødvendig reisegaranti er stilt. I markedsføringen fra en turarrangør skal det komme fram at reisegaranti er stilt.

Kataloger og brosjyrer

Kataloger og brosjyrer skal inneholde tydelig og forståelig informasjon om pris, reisemål, transporter, innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder. Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen med mindre opplysningene må antas å ha vært uten betydning for kundens beslutning om å delta i pakkereisen.

Før avtale inngås

Før avtalen inngås skal reisearrangøren gi kunden informasjon om avtalevilkårene og om viktige praktiske forhold som har betydning for pakkereisen.

Eksempler: pass, helsemessige formaliteter og lignende, krav om visum. Avtalevilkårene skal bekreftes skriftlig eller på annen tydelig måte. Hvis avtalen er inngått skriftlig, skal kunden ha utlevert kopi av den.

Før pakkereisen tar til

I god tid før pakkereisen skal ta til, skal reisearrangøren gi kunden opplysninger om transportarrangement, forsikringsmuligheter og om hvordan kunden kan komme i kontakt med arrangøren under pakkereisen. Kundene skal også få navn og adresse på lokale representanter som de kan henvende seg til dersom det oppstår problemer. Det skal også oppgis hvordan pårørende, dersom kunden er mindreårig, kan komme i kontakt med arrangøren eller en lokal representant for arrangøren.

Læringsressurser

Salgs- og markedsrett