1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. KjøpsatferdChevronRight
  4. Sosiale forhold og kjøpsatferdChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sosiale forhold og kjøpsatferd

Her skal vi se på hvordan folks sosiale og økonomiske forhold (sosioøkonomi) påvirker reisevaner, valg av reisemål og kjøpsatferd.

Luksus passasjerskip ved soloppgang med måker på himmelen. Foto.

Sosiale og økonomiske forhold

Sosiale og økonomiske forhold, som privatøkonomi, utdanning og sosial tilhørighet virker inn på folks motiv for å reise, ferievaner og valg av reisemål.

Enten vi liker det eller ikke, blir vi påvirket av folk og grupper som vi har noe til felles med, eller som vi ønsker å identifisere oss med.

Barn ser gjerne opp til foreldrene sine og legger vekt på hva de mener. Når ungdom kjøper moteklær og kjente merkevarer, legger de mer vekt på hva venner og kjente kjøper. Opinionsdannere (eller trendsettere) går foran og viser vei, mens andre følger etter. Mange produsenter utnytter dette bevisst i salg og markedsføring.

Vaner ved ferie- og fritidsreiser

I en nasjonal undersøkelse om vaner ved ferie og fritidsreiser (Jon Martin Denstadli, 2001) ble mer enn 20 000 personer intervjuet om sine ferievaner. De ble delt i fem hovedgrupper:

  1. de solhungrige
  2. hyttefolket
  3. de besøksorienterte
  4. de høymobile
  5. de familieorienterte

Hver gruppe har sine spesielle sosiale og økonomiske kjennetegn og visse felles reisevaner.

Tenk over

Hvordan har dine ferievaner blitt påvirket av de sosiale og økonomiske forholdene du har vokst opp med?

De solhungrige

Dette er en gruppe (21 prosent av utvalget) som sjelden reiser på ferie. I gjennomsnitt har de foretatt én reise i løpet av siste måned. Land i Sør-Europa er de mest populære reisemålene (cirka en tredel ender der). Omtrent like mange reiser til Sverige og Danmark – særlig om sommeren. Cirka 10 prosent drar til land utenfor Europa, men denne andelen øker sterkt.

Les mer

Fly er det mest benyttede transportmiddelet. Nærmere 60 prosent av reisene skjer med fly, mens bilen bare er transportmiddel på hver fjerde reise. Innslaget av hotellovernattinger er stort. På to av tre reiser overnattes det på hotell eller pensjonat. Overnatting hos slekt og venner står for 23 prosent. I denne gruppa er det svært få som disponerer egen hytte.

Siden de fleste reisene ender utenfor Norges grenser, varer de forholdsvis lenge. Bare 36 prosent er kortvarige, det vil si mellom én og tre overnattinger. I gjennomsnitt er de solhungrige borte litt over en uke på hver reise. Dette er nesten dobbelt så lenge som gjennomsnittet for alle reiser, og det står i skarp kontrast til de øvrige gruppene hvor korte helgeturer dominerer.

Når det gjelder og forhold, representerer gruppa i stor grad et tverrsnitt av befolkningen. Bosted, alder, inntekt, fordeling mellom menn og kvinner og så videre er omtrent som for gjennomsnittet. De skiller seg likevel ut ved at det er en overrepresentasjon av par uten barn.

Hyttefolket

Denne gruppa (15 prosent av utvalget) reiser på hytta drøyt én gang i måneden, og reisene skjer innenlands. Under 10 prosent av hyttefolkets feriereiser går til utlandet. Drøyt 60 prosent av reisene er kortvarige. Men fordi mange er pensjonister, skjer de kortvarige reisene ikke nødvendigvis i helgene. Hyttefolket er storforbrukere av bil, og bare 5 prosent har ikke tilgang til bil i husholdet. Når hyttefolket er ute og reiser, bruker de bilen på ni av ti reiser.

Les mer

Gruppa har en klar aldersmessig profil. Nærmere 40 prosent er 55 år eller eldre, og gjennomsnittsalderen er 48 år, klart høyest for alle grupper. Det er en klar overrepresentasjon av par uten barn. En god beskrivelse er det markedsførerne ofte omtaler som «det tomme redet», det vil si en situasjon der det ikke lenger bor barn i huset, og familiens økonomi er god. Inntektsmessig ligger gruppa høyest blant de fem gruppene.

Hyttefolket bor i sentrale strøk. Mer enn hver femte av dem bor i Oslo og omegn. Hytteturen representerer en slags tilbaketrekning. De vil gjerne være for seg selv og i fred for andre.

De besøksorienterte

Besøk er ofte formålet med ferie- og fritidsreisene for denne gruppa (29 prosent av utvalget i undersøkelsen). Reisehyppigheten er litt lavere enn for gjennomsnittet. Reisene er ofte i forbindelse med helgene, og de er kortvarige. I gjennomsnitt har de tre overnattinger på reisemålet. Reisene skjer som regel innenlands, og de overnatter ofte hos slekt og venner, selv om hotellovernattinger også forekommer. 11 prosent av reisene foretas med tog, noe som er dobbelt så høyt som gjennomsnittet. Også her er det bilen som dominerer transportbruken: To av tre reiser skjer med bil.

Les mer

Gruppa har en ung aldersprofil. Hver femte person er under 25 år. Her finner vi mange studenter, noe som viser seg i en lav andel yrkesaktive (61 prosent), og mange enslige. Mer enn 30 prosent bor i husholdninger med én person. Det at mange er under utdanning, bidrar også til at inntekten er lavere enn i de andre gruppene. Geografisk finner vi en overrepresentasjon i mindre tettsteder og grissgrendte strøk.

Motivasjonen for mange av disse reisene er samvær med familie og venner. Mange studenter reiser på besøk hjem til foreldrene. Men den høye andelen ungdom indikerer også at det blir lagt vekt på opplevelser sammen med venner, og at det dreier seg om en utadvendt og kontaktsøkende livsstil.

De høymobile

Denne gruppa (12 prosent av utvalget) hadde i gjennomsnitt 2,4 ferie- og fritidsreiser i løpet av måneden forut for intervjuet. Det er mange flere enn i de andre gruppene. Hver femte reise går til utlandet. Det er langt flere utenlandsreiser enn gjennomsnittet, men likevel færre enn de solhungrige. Mange høymobile har egen hytte, og hver femte reise er en hyttetur. Reisemønsteret bærer preg av kortere turer. Sju av ti reiser har mellom én og tre overnattinger. Overnattingene skjer hos slekt og venner, på hotell eller egen hytte.

Les mer

De fleste i denne gruppa, 40 prosent, bor i Oslo og kommunene i nærheten. Hele 53 prosent av dem har utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Det er høyest for alle grupper. De har høy sosial status og betydelige materielle ressurser. Inntektsnivået ligger godt over gjennomsnittet, og det er en overrepresentasjon av personer som jobber heltid.

Når det gjelder familietype, fordeler gruppa seg som for gjennomsnittet. Det vil si at cirka hver femte er enslig, hver tredje er samboende uten barn, en tilsvarende andel er samboende med barn, mens det i drøyt 10 prosent av tilfellene er flere voksne om bor sammen. Aldersmessig er det en overrepresentasjon av personer mellom 25 og 45 år.

Gruppas sosioøkonomiske profil indikerer at kultur og læring er en viktig motivasjon for deler av reisene. Den høye andelen overnattinger hos slekt og venner kan også tyde på at familie og samvær er en viktig motivasjon, særlig for barnefamiliene i denne gruppa.

De familieorienterte

Dette er den gruppa (22 prosent av utvalget) som reiser minst. I gjennomsnitt rapporterte intervjupersonene å ha foretatt én ferie- og fritidsreise siste måned. Reisene skjer stort sett i Norge. Det er sjelden denne gruppa reiser utenlands.

Les mer

Ved siden av hyttefolket er det blant de familieorienterte vi finner de største bilbrukerne. Åtte av ti reiser skjer med bil. Overnatting hos slekt og venner er den mest populære overnattingsformen – på hver tredje reise. Det er få i denne gruppa som disponerer egen hytte, men det er populært å leie eller låne hytte. På hver fjerde reise overnatter de i en leid eller lånt hytte. Et annet særtrekk er de relativt mange overnattingene på campingplass. Sannsynligvis er tilgangen til campingvogn vesentlig bedre i denne gruppa enn i de andre gruppene.

Gruppa består av forholdsvis unge mennesker, med en klar overrepresentasjon av par med barn. Inntekten ligger under gjennomsnittet. Med en høy andel barnefamilier er det grunn til å anta at forbruket er innrettet mot barna, og at dyre ferier ikke får prioritet. De fleste bor i mindre byer, tettsteder og grissgrendte strøk. Oslo er underrepresentert.

Motivasjonen bak reisene er nok særlig familiesamvær, og hensynet til barnas behov er viktigst.

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter