1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Om resepsjonsfagetChevronRight
 4. Drift i resepsjonsfagetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Drift i resepsjonsfaget

På et hotell er det mange rutiner som skal følges opp. Resepsjonen er sentral i dette arbeidet – i alt fra sikkerhetsrutiner til å sørge for at rommene blir gjort klare for nye gjester.

Rutiner i resepsjonen

Programfaget drift i vg3 omfatter ulike daglige rutiner og gjøremål i en resepsjon. Her inngår driftssystemer i virksomheten, sikkerhetsrutiner, internkontrollrutiner og bruk av digitale verktøy. Faget omfatter også innhenting av og analyse av nøkkeltall i virksomheten.

Kompetansemål vg3 resepsjonsfag – oversikt

Her kan du se oversikten over alle kompetansemålene under faget drift på vg3 resepsjonsfag:

 • planleggje og utføre daglege driftsoppgåver i resepsjonen i samsvar med rutinane i verksemda og gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik og ut frå omsyn til miljøet
 • planleggje, klargjere, gjennomføre og evaluere dei oppgåvene verksemda har ved arrangement
 • planleggje og utføre daglege arbeidsoppgåver og rutinar i husøkonomavdelinga
 • servere mat og drikke etter gjeldande regelverk
 • gjere greie for organisering av verksemda og sin eigen arbeidsplass og si eiga rolle i verksemda
 • hente inn, rekne ut og analysere nøkkeltala i overnattingsavdelinga
 • vurdere korleis ulike faktorar påverkar lønnsemda i verksemda
 • drøfte samanhengar mellom internt arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet på reiselivsproduktet
 • bruke reservasjons- og kundeoppfølgingssystem i verksemda til å gjere, endre, optimalisere og avbestille reservasjonar
 • bruke kasse og betalingsterminalar, handtere kontantbehaldning, utføre oppgjersrutinar og gjere enkle valutaoverslag og kalkulasjonar
 • bruke systema og rutinane i verksemda til å formidle informasjon mellom avdelingane
 • rapportere statistikk etter gjeldande regelverk
 • gjere greie for og arbeide i tråd med tryggingsrutinane i verksemda
 • arbeide i samsvar med etiske verdiar, rutinar og gjeldande regelverk knytte til overnattingsverksemda
 • vurdere korleis arbeidsplassen kan tilpassast ergonomisk, og utføre arbeidet på ein ergonomisk riktig måte
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforhold i resepsjonsfaget, og gjere greie for dei pliktene og rettane som lærlingen, arbeidsgivaren og arbeidstakaren har

Læringsressurser

Om resepsjonsfaget