1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Plan i rommetChevronRight
  5. Skjæring mellom plan og koordinatakseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skjæring mellom plan og koordinatakse

Vanligvis vil et plan skjære alle tre koordinataksene.

Skjæring mellom plan og koordinatakse

Figuren nedenfor viser skjæringspunktene A, B og C mellom planet

β: 2x+3y-z-1=0

og hver av de tre koordinataksene. I GeoGebra finner vi disse ved å bruke knappen for skjæring mellom to objekt i tre omganger og klikke på planet og aktuell koordinatakse.

Skjæring mellom plan og koordinataksene. Illustrasjon.

For hånd bruker vi at der planet for eksempel skjærer z-aksen, er x- og y- koordinatene lik null.

Vi får da

2·0+3·0-z-1 = 0                  z = -1

Skjæringspunktet mellom planet og z-aksen blir (0, 0, -1), som er punktet C på figuren over.

Prøv om du kan finne skjæringspunktene mellom planet og de to andre koordinataksene på tilsvarende måte.

Læringsressurser

Plan i rommet