1. Home
 2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
 3. Tall og algebraChevronRight
 4. FaktoriseringChevronRight
 5. Fullstendige kvadraterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fullstendige kvadrater

Hva er et fullstendig kvadrat, og hvordan kan vi faktorisere andregradsuttrykk ved å lage fullstendige kvadrater?

Et fullstendig kvadrat er et andregradsuttrykk som vi kan faktorisere direkte ved hjelp av første eller andre kvadratsetning.

For eksempel er uttrykket x2-6x+9 et fullstendig kvadrat fordi

x2-6x+9=x-32

Første og andre kvadratsetning

a+b2=a2+2ab+b2

a-b2=a2-2ab+b2

Hvordan kan vi se om et andregradsuttrykk er et fullstendig kvadrat?

Vi bruker uttrykket x2-6x+9 som eksempel.

 1. Første forutsetning er at andregradsleddet og konstantleddet er kvadratiske uttrykk med positivt fortegn. Det stemmer her, og vi finner at  a=x2=x  og  b=9=3.
 2. Videre må «det dobbelte produkt», det vil si 2ab, være lik 6x. Vi sjekker: 2ab=2·x·3=6x. Det stemmer.
 3. Førstegradsleddet er negativt. Det betyr at vi kan bruke andre kvadratsetning.
  Da er  x2-6x+9=x-32, og vi har et fullstendig kvadrat.

Oppgave

Undersøk om  x2+8x+16  og  x2-5x+25  er fullstendige kvadrater.

Å lage fullstendige kvadrater

Det er få andregradsuttrykk som er fullstendige kvadrater. Men det er mulig å faktorisere andregradsuttrykk ved å lage fullstendig kvadrat og så bruke konjugatsetningen.

Konjugatsetningen

a+ba-b=a2-b2

Vi skal se på to eksempler hvor vi bruker denne metoden.

Eksempel 1

Vi skal faktorisere andregradsuttrykket  x2+4x-5.

 1. Andregradsleddet er et kvadratuttrykk, x2. Det gir  a=x2=x.
 2. Konstantleddet, 5, er ikke et kvadrattall med positivt fortegn.
  Vi legger til og trekker fra kvadrattallet b2 til uttrykket, og får
  x2+4x-5=x2+4x+b2Fullstendig kvadrat-b2-5
  Dette gjør vi for å lage et fullstendig kvadrat av de tre første ledda.
 3. Vi må ha  2ab=4x. Vi kan da finne b.
  2ab=4xb=4x2a=4x2x=2
 4. Vi får da
  x2+4x-5 =  x2+4x+22-4-5        Vi legger til og trekker fra 22Fullstendig kvadrat                    =(x+2)2-9      Fullstendig kvadrat etter 1. kvadratsetning                    =(x+2)2-32       Vi bruker konjugatsetningen                    =(x+2)+3·(x+2)-3                    =(x+5)·(x-1)

Vi har nå faktorisert andregradsuttrykket og fått


x2+4x-5=x+5x-1.

Eksempel 2

Vi skal faktorisere andregradsuttrykket 2x2-8x-42.

 1. Her er ikke andregradsleddet et kvadratuttrykk. Men når vi setter faktoren 2 utenfor en parentes, så får vi et uttrykk hvor andregradsleddet er et kvadratuttrykk
  2x2-8x-42=2x2-4x-21
 2. Vi faktoriserer parentesuttrykket. Andregradsleddet er x2. Det gir a=x2=x.
 3. Konstantleddet, 21, er ikke et kvadrattall med positivt fortegn.
  Vi legger til og trekker fra kvadrattallet b2 til uttrykket, og får
  x2-4x-21=x2-4x+b2Fullstendig kvadrat-b2-21
 4. Vi må ha  2ab=4x . Vi kan da finne  b .
  2ab=4x4x2a=4x2x=2
 5. Vi får da
  x2-4x-21 =  x2-4x+22-4-21        Vi legger til og trekker fra 22Fullstendig kvadrat                    =(x-2)2-25      Fullstendig kvadrat etter 2. kvadratsetning                    =(x-2)2-52       Vi bruker konjugatsetningen                    =((x-2)+5)·((x-2)-5)                    =(x+3)·(x-7)

Vi har nå faktorisert andregradsuttrykket og fått

2x2-8x-42=2x2-4x-21=2x+3x-7.

Metode for å faktorisere uttrykk ved kvadratsetningene

 • Hvis andregradsleddet ikke er et kvadratisk uttrykk, setter vi faktoren foran andregradsleddet utenfor en parentes.
 • Vi lager så et fullstendig kvadrat av parentesuttrykket ved å legge til et kvadratisk uttrykk slik at andregradsleddet, førstegradsleddet og det vi har addert utgjør nå et fullstendig kvadrat. Vi trekker samtidig fra det kvadratiske uttrykket for at uttrykket ikke skal endre verdi.
 • Vi bruker så konjugatsetningen til å faktorisere uttrykket hvis dette er mulig. Det vil si hvis tallet etter det fullstendige kvadratet er negativt.

Læringsressurser

Faktorisering