Hopp til innhold

  1. Home
  2. SamfunnsfagChevronRight
  3. Internasjonale forholdChevronRight
  4. Konflikter og menneskerettigheterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Konflikter og menneskerettigheter

Konflikter kan deles opp i lokale, regionale og globale konflikter. Terrorisme er gjerne en del av en eller flere konflikter. Vi skal se nærmere på hvordan vi definerer terrorisme, og hva FN kan gjøre for å stoppe konflikter og fremme menneskerettigheter.

krigsskadet mann fra Kongo med amputert bein. Foto.

Ulike typer konflikter

Konflikter oppstår som regel lokalt, men noen konflikter blir regionale og omfatter flere land eller landområder. En global konflikt har konsekvenser over hele verden. Mange vil argumentere for at terrorisme, uavhengig av hvilken konflikt og hvilket område terroren har utgangspunkt i, påvirker store deler av verden.

Terrorisme kan være vanskelig å definere. Men et fellestrekk ved terrorhandlinger er at de har som mål å få oppmerkskomhet om en sak eller formidle et politisk og religiøst budskap, gjennom bruk av vold.

Vi deler konflikter i to hovedgrupper, interessekonflikter og verdikonflikter. Vi sier at interessekonflikter handler om fordeling av et begrenset gode, for eksempel tilgang til vann, mens verdikonflikter dreier seg om hva en oppfatter som rett eller galt. Her kan det ligge religiøse, idelogiske og kulturelle motsetninger til grunn. Mange konflikter kan ha i seg begge aspektene.

FN og menneskerettighetene

I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Erklæringen består av 30 punkter som definerer hva som menes med menneskerettigheter. Når vi tenker på konflikter, er det spesielt de menneskerettighetene vi kaller politiske, og sivile rettigheter som står i sentrum, for eksempel rettssikkerhet, ytringsfrihet og frihet fra overgrep. Men de sosiale og kulturelle rettighetene som handler om vår rett til å få dekket våre grunnleggende behov, er like viktige. Disse blir brutt hver dag i områder med konflikter.

I FN heter det at sosial utvikling og rettferdighet er ufravikelig nødvendig for å kunne oppnå og opprettholde fred og sikkerhet, både innenfor stater og mellom stater. På den andre siden kan utvikling og rettferdighet ikke oppnås når krigshandlinger pågår, fred og sikkerhet mangler, og menneskerettighetene ikke blir respektert. Et slikt syn innebærer større langsiktighet, mer bruk av sivile virkemidler og mindre bruk av militære i forsøket på å opprettholde, skape og gjenopprette fred. De fleste av dagens kriger foregår i verdens fattigste land.

NATO

NATO har vært sentral i flere konflikter. NATO ble opprettet som en forsvarsallianse etter andre verdenskrig for å hindre flere storkriger. Grunnleggende var paragraf 5, om at et angrep på et av NATO-landene var å anse som et angrep på alle. Etter at den kalde krigen var over, har NATO omdefinert oppgavene sine. Særlig viktig er det at man gikk inn for at NATO skulle kunne gå inn i konflikter uten at noen av medlemslandene var angrepet direkte.

Læringsressurser

Konflikter og menneskerettigheter