Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. Mangfold og endringChevronRight
  5. Samfunn og kultur under påvirkningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samfunn og kultur under påvirkning

Noen ganger tar en spesiell kultur opp i seg elementer fra andre kulturer, andre ganger blir de eksisterende sidene ved kulturen stående til tross for ytre påvirkninger. Noe av det som påvirker samfunnet og kulturen sterkest, er etnisk variasjon og religion. Vi skal se nærmere på disse to begrepene.

Indisk mat på Grønland, Oslo. Foto.

Etnisk variasjon

Etnisitet er et relativt nytt og komplekst begrep. Etnisitet er knyttet til en forestilling om felles identitet. En gruppes felles identitet kan være basert på en felles kulturell, språklig, historisk, religiøs eller politisk bakgrunn – og gjerne en kombinasjon av flere av disse faktorene. Tidligere brukte man gjerne ordet «rase», noe som fremdeles er vanlig for eksempel i USA. Men ettersom «rase» ofte er forbundet med en rangering av ulike folkegrupper, brukes det nå sjelden. Etter 1960-årene har bruken av begrepet «etnisitet» bredd mer og mer om seg.

Etnisk variasjon og kultur

I Norge har vi mange forskjellige etniske grupper. Den største gruppen er etnisk norske, men vi har også forskjellige innvandrergrupper, for eksempel svensker, somaliere, chilenere og vietnamesere. Ei etnisk gruppe har ofte et kulturelt fellesskap, men ikke nødvendigvis. En person kan ha andre verdiar og en annen kultur enn andre som har samme etniske bakgrunn. En etnisk norsk person kan ta opp i seg svensk eller indisk kultur, men personen blir likevel aldri etnisk svensk eller etnisk indisk.

Religion

En norsk kirke på julaften pyntet med juletre og lys. Foto.
Selv om vi ikke har statskirke i Norge lenger, er kirken en viktig del av kulturen.

For mange er etnisitet og religion knyttet sterkt sammen. Felles religion er gjerne et tegn på en etnisk gruppe, men ikke alltid . Tidligere var Norge et mer homogent samfunn, der mange anså seg selv som kristne. I dagens Norge er det mange som selv er innvandrere eller har vokst opp i Norge med foreldre eller besteforeldre som er født og/eller oppvokst i et annet land. De har ofte en annen religion enn kristendommen, for eksempel islam. Det er også mange som er ikke-religiøse. I Norge hadde vi statskirke fram til 13. juni 2012. Det betyr ikke at alle etnisk norske betegner seg som kristne, men at kirken har vært en viktig del av den norske kulturen. Det er bare å kaste et blikk på enkelte elementer ved kulturen, for eksempel høytidsdager, matvaner, seremonier og overgangsriter, kunst og lovverk. Religion er viktig for kulturen fordi den er en så stor del av historien til mange land og folkeslag.

Endringer i skolen

Det norske samfunnet kan oppfattes som sekulært, altså lite religiøst. Kirkene er stort sett ikke fulle andre dager enn julaften og ved konfirmasjoner. I forståelsen av samfunnet har religion en bredere betydning. Vi undersøker hvordan religionen inngår i samfunnet og kulturen på flere måter enn å telle antall kristne, muslimer eller jøder. Religion er et sett av verdier eller normer som gir seg ulike uttrykk. På den ene siden har vi religiøse høytidsdager der vi som elever eller arbeidstakere får fri eller får høyere lønn for å arbeide. På den andre siden kan religiøse verdier komme til uttrykk i personlige valg, men også i formelle normer i form av lovgivning.

Helligdagene og fridagene våre er også bestemt ut fra kristendommen, med fri blant annet i julen og påsken. Elever som feirer andre høytider, får fri fra skolen under sine høytider, blant annet under den muslimske høytiden id. Skolen har også tilpasset seg faglig sett. Tidligere var «kristendom» navnet på et fag i grunnskolen. Faget har skiftet navn og innhold for å dekke flere grupper og elever. Faget heter nå «kristendom, religion, livssyn og etikk». I læreplanen heter det: «Kjennskap til ulike religioner og livssyn, etikk og filosofi er en viktig forutsetning for livstolkning, etisk bevissthet og forståelse på tvers av tros- og livssynsgrenser.» Det tas altså hensyn til alle trosretninger og livssyn, og faget skal samle alle elever. Men det blir debattert om kristendommen skal ha en mer framtredende posisjon i faget enn de andre religionene.

Etnisk variasjon og religion

Vi har sett at kulturen er påvirket av mange faktorer, blant annet etnisk variasjon og religion. Noen ganger henger etnisitet og religion sammen når vi ser på kulturforskjeller, andre ganger kan de ha forskjellig påvirkning. Personer med forskjellig etnisitet kan for eksempel ha samme religion. Kulturen og samfunnet vil alltid ta opp i seg nye innslag. Det kan skape debatt, men også en positiv utvikling, der vi lærer å sette pris på nye impulser. Det kan være matretter, språk, kulturuttrykk innenfor musikk, film og kunst, og det kan være ulike tradisjoner.

Læringsressurser

Mangfold og endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter