Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. Helse, miljø og sikkerhetChevronRight
  4. HMS og loverChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS og lover

Hovedloven for arbeidsmiljøarbeidet er arbeidsmiljøloven. Som andre lover har denne en underliggende dokumentstruktur av forskrifter og veiledninger.

Praktisk bruk av arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven

Hovedloven for arbeidsmiljøarbeidet er arbeidsmiljøloven. Som andre lover har denne en underliggende dokumentstruktur av forskrifter og veiledninger.

Arbeidsmiljøloven er en minimumslov som setter nedre grenser for arbeidsmiljøstandarden samtidig som den krever en kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet. Loven fordeler også ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet og beskriver arbeidsmetoder som skal følges.

Lovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Arbeidsmiljøloven skal sikre alle arbeidstakere full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Dette er arbeidsmiljølovens versjon av nulltankegangen.

Video om HMS og arbeidsmiljøet

HMS og arbeidsmiljøet

Les mer om Arbeidsmiljøloven

Link til hele loven hos Lovdata.

Internkontroll

Definisjoner

Internkontroll vil si systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i, eller i medhold av, helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Den som er ansvarlig for virksomheten, skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig, på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l., skal inngå.

Brudd på regler og rutiner

Sveiser med verneutstyr. Foto.
Det er viktig å følge HMS-regler for alle arbeidstagere.

Alle har plikt til å rette seg etter gjeldende regler og rutiner. Brudd på regler og rutiner skal håndteres i henhold til bedriftens arbeidsreglement. Alvorlige eller gjentatte brudd kan føre til oppsigelse. For underleverandører og kontraktører kan dette føre til bortvisning eller oppsigelse av kontrakt.

Tilsynsmyndighetene kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften.

Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist.

Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan bedriften bli ilagt dagbøter som løper til pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan det også bli snakk om forurensingsgebyr og politianmeldelser.

Også mange kunder og leverandører stiller krav til HMS. Stadig flere krever for eksempel at deres kontraktspartnere og underleverandører kan dokumentere godt HMS-arbeid.

Gode rutiner for HMS kan også få betydning for forsikringspremien. Mangelfulle rutiner kan derimot føre til problemer med forsikringsoppgjør i et skadetilfelle.

Link til hele forskriften hos Lovdata.

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter