Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. ØkonomiChevronRight
  4. Totale eierfordelerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Totale eierfordeler

Vi kan ikke ta en avgjørelse om en investering bare ut fra hva investeringen koster. Når vi beregner TCO for en IKT-løsning, må vi samtidig beregne hvilke fordeler virksomheten oppnår ved å investere i løsningen. Dette kalles for TBO (Total Benefits of Ownership, eller «totale eierfordeler» på norsk).

Bærbar og skrivemaskin mot hverandre på bordet. Foto.

Selv om TCO-analyser kan få det til å se ut som om ingen IKT-investeringer vil være lønnsomme, er det viktig å være klar over at de totale eierkostnadene ofte også er det viktigste argumentet for å investere i nytt utstyr. Siden de totale IKT-kostnadene bare i liten grad er knyttet til prisen på utstyret (anskaffelseskostnadene), vil en investering i nytt utstyr fort kunne vise seg bli langt mer lønnsom enn å beholde en eksisterende løsning hvis den nye løsningen erstatter høyere TCO-kostnader for de løsningene man allerede har.

Fordeler som kan være med i en analyse av de totale eierfordelene, er

  • effektiviseringsfordeler
  • servicefordeler
  • konkurransefordeler
  • styringsfordeler
  • kostnadsfordeler
  • sikkerhetsfordeler

Effektiviseringsfordeler

Effektiviseringsfordeler kan hentes ut på mange områder og måter, men felles for dem alle er at de gir innsparinger ved at det nye systemet gjør en oppgave enten enklere eller raskere, slik at man trenger færre personer eller mindre tid for å utføre den. Dette reduserer virksomhetens lønnskostnader, og for de fleste virksomheter er dette den desidert største utgiftsposten i regnskapet.

Nærbilde av person som skanner en boks med strekkodeleser. Foto.

For en virksomhet som vurderer å oppgradere eller skifte ut et eksisterende system, vil en reduksjon av TCO-kostnader for det eksisterende systemet være en effektiviseringsgevinst. Mange systemoppgraderinger gjøres nettopp av denne grunn.

Servicefordeler/konkurransefordeler

Nye IKT-systemer blir ofte innført for å øke virksomhetens servicegrad overfor kunder eller gi en virksomhet et konkurransefortrinn framfor sine konkurrenter. En bedrift henter gjerne ut en slik fordel som høyere salg, mens en organisasjon som ikke har et økonomisk mål, kan hente ut fordelen ved at den yter bedre eller raskere service og dermed får flere og mer fornøyde kunder. En servicefordel for et sykehus vil for eksempel være at de kan behandle flere pasienter.

Sykepleier sitter foran skjermer med røntgenbilder. Foto.

Servicefordeler kan hentes ut på mange måter. For eksempel vil et system med bedre driftssikkerhet ofte kunne gi både en servicefordel og en effektiviseringsfordel.

Styringsfordeler

Virksomheten henter ut styringsfordeler ved at den får bedre kontroll med den delen av virksomheten som det nye systemet håndterer. Ved at virksomheten for eksempel får tilgang til bedre informasjon på et tidligere tidspunkt, reduseres faren for gale beslutninger eller at beslutningene blir tatt for sent. Styringsfordeler er også et viktig middel for å gjøre en virksomhet mer fleksibel, slik at den kan omstille seg raskere til endringer i marked eller samfunn.

Kostnadsfordeler

Et IKT-system kan også bidra til å redusere kostnader ved at den overflødiggjør utstyr eller rutiner som påfører virksomheten ekstra kostnader. Sammenlignet med effektiviseringsfordeler som gjør en oppgave enklere eller raskere, vil en kostnadsfordel innebære at en oppgave kan gjøres rimeligere selv om den fortsatt tar like lang tid og krever like mange mennesker.

hånd som holder gammeldags hullkort for programmering. Foto

Sikkerhetsfordeler

Nye IKT-systemer har som regel et betydelig høyere sikkerhetsnivå enn forgjengerne. Dette kan i seg selv ses på som en fordel, og det blir ofte benyttet som et argument for en investering.

Sikkerhetsfordeler gir ikke noen direkte gevinst i form av inntekter, reduserte kostnader, bedre service eller lignende. Fordelen ligger først og fremst i at man har redusert risikoen for at det skal skje noe som vil påføre virksomheten høye kostnader eller ha andre alvorlige konsekvenser.

Læringsressurser

Økonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?