1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. ProsjektorganiseringChevronRight
  5. Hvorfor IKT-prosjekter mislykkesChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvorfor IKT-prosjekter mislykkes

Sammenlignet med andre prosjekter er det en overraskende stor andel IKT-prosjekter som mislykkes eller bare er delvis vellykket. Det vil si at man ikke oppnådde målene, man brukte lengre tid enn beregnet, eller det ble dyrere enn man så for seg.

Illustrasjon av forskjellige årsaker til at prosjekter mislykkes. Illustrasjon

Det kan være mange årsaker til at et prosjekt «mislykkes», men for IKT-prosjekter er det særlig følgende faktorer som peker seg ut:

For dårlige kravdefinisjoner
Uklare mål og krav er en av de viktigste årsakene til at IKT-prosjekter mislykkes. Når prosjektet ikke er klart nok definert på forhånd, reduseres mulighetene for suksess betraktelig. For eksempel er ikke resultatet tydelig nok definert når det er avvik mellom hva brukerne og ledelsen tror de vil få, og hva de som skal gjennomføre prosjektet, tror de skal levere.

IKT-prosjekter fokuserer ofte også for mye på teknologien og for lite på den oppgaven prosjektet skal løse. Det vil si at prosjektdeltakerne, og da særlig IKT-medarbeiderne, ikke har kunnskap nok om hva det nye systemet skal brukes til, og hvordan det vil bli brukt.

Urealistisk tidsplan
Mange IKT-prosjekter har en urealistisk tidsplan. Det er verdt å merke seg at for optimistiske anslag over hvor lang tid en oppgave vil ta, er én av de feilene IKT-medarbeidere oftest gjør når de planlegger prosjekter. Eksterne leverandører som ønsker å selge produktene sine, er gjerne også altfor optimistiske når det gjelder hvor lang tid det vil ta å utvikle, levere, installere og kjøre i gang et system.

For knappe ressurser
Hvis kostnadene eller behovet for andre ressurser blir høyere enn forventet, må prosjektet ofte avsluttes før det er ferdig. Dermed går investeringen tapt uten at virksomheten oppnår den gevinsten de så for seg.

Manglende kunnskaper eller feil kompetanse
Altfor mange prosjekter settes i gang uten at den nødvendige kunnskapen er på plass. IKT-medarbeidere gjør seg skyldige i å svare ja nå de blir spurt om de kan påta seg en oppgave som de egentlig ikke har tilstrekkelig fagkunnskap om. Man føler kanskje at man burde kunne gjøre det man blir spurt om, og antar at man underveis kan lære seg det man trenger, så man tar sjansen og sier ja.

I en del tilfeller har heller ikke virksomheten kartlagt hvilken kompetanse gjennomføringen av et prosjekt vil kreve før prosjektet startes. Man regner med at man kan skaffe den nødvendige kompetansen når det blir behov for den.

Manglende evne til å gjøre nødvendige omstillinger
IKT-prosjekter innebærer ofte at virksomheten må gjøre omstillinger i organisasjonen, rutinene eller andre systemer. Hvis ikke ledelsen eller de ansatte er innforstått med dette, kan prosjektet feile fordi man mangler evne eller vilje til å gjøre de omstillingene som er nødvendige for å lykkes.

I tillegg kan prosjekter også feile eller bli forsinket på grunn av

  • for store forventninger til resultatet
  • manglende styring og kontroll
  • manglende deltakelse fra dem som skal bruke systemet
  • endrede behov før prosjektet er ferdig

Artikler (eksterne lenker):

Uklare mål og krav er en av de viktigste årsakene til at IKT-prosjekter mislykkes.

Læringsressurser

Prosjektorganisering

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter