1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. VelferdsstatenChevronRight
  4. Trygdesystemet NAVChevronRight
  5. NAVChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

NAV

NAV består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og deler av kommunens sosiale tjenester. NAV-kontoret i kommunen er brukerens møtepunkt med NAV.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson presenterer endringer i NAV. Foto.

NAV skal ha en dør inn for alle som trenger hjelp og veiledning, og har ansvar for blant annet arbeid, sykmeldte, rehabilitering og attføring, uførepensjonister, økonomisk sosialhjelp, pensjoner og familieytelser. Brukerne skal møte et kontor som inviterer til brukermedvirkning og egenaktivitet, og hvor de sammen kan finne gode løsninger.

Samarbeid mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i nyere tid.

Reformen legger til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som er tilpasset den enkeltes behov og som møter det enkelte menneske med respekt, bidrar til sosial trygghet og leder flere mot arbeid og aktiv virksomhet.

Innen 2010 skal det være et NAV-kontor i alle kommuner. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen gir de formelle rammene for arbeids- og velferdsforvaltningen.

Tjenesteinnhold forskjellig fra kommune til kommune

På det lokale NAV-kontor skal hele det statlige tjenestetilbudet fra tidligere trygdeetaten og Aetat være på plass, det vil si veiledning og oppfølging, familie- og pensjonsytelser, yrkesrettet attføring, sykepenger, hjelpemidler med mer.
Ellers er minstekravet økonomisk sosialhjelp fra kommunen. I hver kommune skal det være en sosialtjeneste som skal bistå den som ikke klarer seg selv på grunn av økonomiske eller sosiale problemer, eller som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.
Mange kommuner har valgt å legge flere tjenester til NAV-kontoret som eksempelvis rus.

Tjenestene til det lokale NAV-kontoret varierer fra kommune til kommune. Det skyldes at NAV er et partnerskap mellom stat og kommune, hvor den enkelte kommune selv påvirker omfanget av tjenestene som skal legges inn i NAV-kontoret.

Se også eksempler fra de to kommunene:

Internett og selvbetjeningsløsninger

I tillegg til at brukerne kan få hjelp på NAV-kontoret i kommunen, legges det også opp til at brukeren kan betjene seg selv på Internett med selvbetjeningsløsninger. For eksempel er det mulig å bytte fastlege på Internett, bestille helsetrygdkort og beregne hva du skal betale eller få i barnebidrag.

Spesialenheter

Det er opprettet en rekke spesialenheter som skal saksbehandle ulike typer saker. Et eksempel er NAV Hjelpemiddelsentral som er et ressurs- og kompetansesenter som håndterer og formidler hjelpemidler, både tekniske og andre hjelpemidler.

Økonomi

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

Kilde: NAV

Noen utfordringer til deg

  1. Oppsøk NAV-kontoret i din kommune og finn ut hvilke tjenester de tilbyr kommunenes innbyggere. Hvis du ikke har mulighet til å oppsøke dette kontoret, kan du orienter deg gjennom dette NAV-kontorets sider på internett.
  2. Ta utgangspunkt i det faget du har valgt i yrkesfaglig fordypning og finn ut om NAV tilbyr tjenester som er relevante for for dette yrket.
  3. Hvorfor tror du brukermedvirkning og egenaktivitet er et mål for mennesker som har behov for tjenester fra NAV? Diskuter dette i klassen.
  4. Av og til kan det være vanskelig å vite hva forkortelser står for. Se YouTubevideoen Radio 1 Frokostshowet: Ka står nav for egentlig. Kan du forklare hva NAV står for?

Læringsressurser

Trygdesystemet NAV