1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. VelferdsstatenChevronRight
  4. Trygdesystemet NAVChevronRight
  5. TrygdesystemetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Trygdesystemet

Trygd er en offentlig forsikring som gir personer som bor i Norge, økonomisk støtte ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsledighet, alderdom, uførhet, dødsfall og tap av forsørger.

NAVkontor. Foto.

NAV forvalter trygdeytelsene

Det norske trygdesystemet er en viktig del av velferdssamfunnet Norge og finansieres av skatter og avgifter fra arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, trygdede, arbeidsgivere og med tilskudd fra staten. Det er Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) som behandler, vedtar og utbetaler trygdeytelsene i Norge. NAV består av en statlig del og en kommunal del. Den statlige delen av NAV heter Arbeids- og velferdsetaten og hører til under Arbeids- og velferdsdirektoratet. Den kommunale delen består av et utvalg av kommunens sosiale tjenester.

Hvem kan få trygd?

Alle personer som er bosatt i Norge, er automatisk medlemmer av folketrygden. Den statlige trygdeordningen gir medlemmene rett til pensjoner og ytelser ved arbeidsledighet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. I tillegg gis barnetrygd til alle barn under atten år, og kontantstøtte utbetales til foreldre med barn som er mellom ett og tre år og ikke går i barnehage på fulltid.

Folketrygden

Folketrygden er obligatorisk og omfatter alle som er bosatt i Norge. Hensikten med denne trygdeordningen er å gi økonomisk trygghet til mennesker som er bosatt eller arbeider i landet. Folketrygden skal også bidra til å jevne ut forskjellene i inntekt og levekår i samfunnet.

Å være medlem i folketrygden innebærer at man for eksempel kan få økonomisk stønad ved medisinsk behandling av sykdom, svangerskapspermisjon, stønad ved uførhet, dagpenger under arbeidsledighet, attføringspenger eller alderspensjon. Alle medlemmer i folketrygden får gratis opphold og behandling på sykehus.

Barnetrygd

Barnetrygden er den største og viktigste støtteordningen til barnefamiliene. Barnetrygden skal hjelpe til med å dekke kostnadene ved å forsørge barn. Alle barn under 18 år som er bosatt i Norge, får barnetrygd. Trygden utbetales per barn, og størrelsen på beløpet bestemmes av Stortinget hvert år. Det er Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) som har det overordnede ansvaret for barnetrygden.

Enslige foreldre eller forsørgere har rett til støtte for ett barn mer enn de forsørger. Dette kalles utvidet barnetrygd og skal bidra til å dekke ekstrautgifter en enslig mor eller far har når de bor alene med barn. Barnetrygd gis som regel automatisk for barn som blir født i Norge, og blir regulert i lov om barnetrygd (barnetrygdloven).

Kontantstøtte

Formålet med kontantstøtteordningen er å gi familiene bedre muligheter til å ha omsorg for egne barn selv. Kontantstøtte til småbarnsforeldre ytes for barn mellom ett og tre år som er bosatt i Norge. Det viktigste vilkåret som må oppfylles for å motta kontantstøtte, er at barnet ikke går i barnehage på fulltid. Familien kan få delvis kontantstøtte dersom barnet går i barnehage på deltid. Barne- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for kontantstøtten. Støtten er skattefri.

Læringsressurser

Trygdesystemet NAV

SubjectEmne

Fagstoff