Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
  5. RettigheterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Rettigheter

I løpet av de siste tiårene har samfunnet i stadig større grad lagt forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne fungere på lik linje med andre, men det er fortsatt mange hindringer som gjør hverdagen vanskelig for en del mennesker.

Paragraftegn. Illustrasjon.

Så sent som i 2006 vedtok FNs hovedforsamling konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, som slår fast at de alminnelige menneskerettighetene også gjelder for mennesker med funksjonshemninger. Norske politikere jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha de samme mulighetene som alle andre har i vårt samfunnet.

Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på linje med andre samfunnsborgere. Alle skal ha like rettigheter og så langt som mulig kunne bestemme over sitt eget liv. Regjeringen vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan ivareta sine rettigheter og plikter som samfunnsborgere. Regjeringen legger prinsippet om samfunnsmessig likestilling og universell utforming til grunn for sitt arbeid. Personer som lever med funksjonsnedsettelser må sikres levekår og livskvalitet på linje med den øvrige befolkningen.
Kilde: regjeringen.no

Utfordringer til deg

Fordypningsoppgave:
Gjør deg kjent med regjeringens sider om nedsatt funksjonevne

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter