Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. FolkehelsearbeidChevronRight
 4. Hva er god helse?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hva er god helse?

Hva er god helse for deg, og er god helse forskjellig fra menneske til menneske?

Et blått og et brunt øye

Helse er noe annet eller mer enn å være fri for sykdom, og mange forhold påvirker vår helse. I ditt framtidige yrke skal du arbeide helsefremmende. Hva betyr egentlig det?

Hva er helse?

Begrepet helse kan defineres på flere måter. Her finner du tre ulike måter å definere helse på. Ut fra definisjonene kan vi lese at helse henger sammen med flere andre faktorer. Hvilken definisjon vi velger å bruke, kan derfor variere.

I NOU (Norges offentlige utredninger) 1997:18 står det:

«Mange er f.eks. fornøyd med helsa opp gjennom livet, til tross for at de har gått gjennom både alvorlige og plagsomme lidelser. Resultatene fra helseundersøkelser i mange land har dessuten vist at en stor andel av befolkningen har vært kronisk syke, uten å være misfornøyd med helsa.»

Her skriver Regjeringen også at det å oppleve å ha god helse, har sammenheng med å oppleve mestring i hverdagen.

Dersom du søker på ordet helse på Internett, vil du også finne mange andre definisjoner.

Er god helse det samme for alle?

Hva vi anser som god helse, avhenger av en rekke faktorer:

 • alder
 • miljø
 • personlighet

Undersøkelser viser at helse oppleves forskjellig fra person til person. To personer som får den samme skaden eller sykdommen, kan oppleve det helt ulikt. Den ene tilpasser seg kanskje, finner løsninger og mestrer hverdagen godt, mens den andre mener at helsen er dårlig fordi skaden eller sykdommen setter begrensninger i hverdagen. Når du prater med bestemor som forteller at hun har god helse, tenker du kanskje at du er uenig, at du ville hatt dårlig helse om du var like dårlig til beins som henne.

Hvordan vi opplever helse, er også avhengig av miljøet rundt oss og de kravene det setter til oss. For eksempel vil

 • en som bor i sjette etasje i et hus uten heis, oppleve et stivt kne helt annerledes enn en som bor i første etasje
 • en ballettdanser stille helt andre krav til hvordan kroppen skal fungere enn en som arbeider på kontor
Helsefagarbeider på jobb

Hva påvirker vår helse?

Mange forhold påvirker vår helse . Livsstilen og hvordan vi ivaretar våre grunnleggende behov, betyr mye. Andre faktorer er også viktige, for eksempel miljø, økonomi, boforhold og hvor god tilgang vi har på helsetjenester i kommunen der vi bor. Undersøkelser viser at utdanningsnivået også har betydning for helsen til den enkelte.

Hvem har ansvar for vår helse?

Vi har selv hovedansvaret for vår helse. Livsstilen, hvordan vi velger å leve, får betydning for hvordan helsen blir senere i livet. Begynner du for eksempel å røyke som tenåring, merker du helseskadene kanskje først som førti- eller femtiåring.

Samfunnet har også et ansvar for å legge forholdene til rette slik at vi kan ta vare på vår helse. Dette gjøres på flere måter, blant annet ved

 • å informere om hva som er bra for helsen
 • å tilrettelegge miljøet slik at det blir best mulig for helsen
 • forbud og påbud, for eksempel forbud mot å kjøre med promille og påbud om bruk av bilbelte
 • å vedta egne lover, for eksempel røykeloven
 • å regulere priser, som å legge avgift på visse varer som alkohol, og subsidiere andre, for eksempel melk.

Alle er ikke i stand til å ta vare på sin egen helse. Barn trenger omsorg og hjelp fra sine foreldre. Og som fagarbeider vil du møte brukere som trenger din hjelp for å ivareta helsen.

Hva kan vi gjøre for å opprettholde god helse?

Det er mye vi kan gjøre for å ha så god helse som mulig, og det vi gjør som unge, er spesielt viktig fordi det legger grunnlaget for helsen senere i livet. Noen råd:

 • Spis sunt.
 • Vær fysisk aktiv.
 • Tenk positivt om deg selv.
 • Ha gode venner som du liker å være sammen med.
 • Få nok søvn.
 • Ha god hygiene.
 • Unngå tobakk og narkotika, og drikk lite alkohol.
 • Tenk ergonomi og bruk riktige arbeidsstillinger og -teknikker.

Du kan sikkert forlenge denne listen selv.

Utfordringer til deg:

 1. Tenk over hva de tre definisjonene på helse betyr. Sammenlikn dem med hverandre. Hvilken av dem passer best med din oppfatning av helse?
 2. Diskuter hva dere legger i god og dårlig helse.
 3. Gi ti eksempler på hvordan du kan ta vare på din egen helse.
 4. Gi ti eksempler på hvordan samfunnet kan legge til rette for at du skal kunne ta vare på din helse.

Læringsressurser

Hva er god helse?