Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Etikk i arbeidetChevronRight
 4. Etisk bevissthet og refleksjonChevronRight
 5. Å være menneskeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å være menneske

Vi mennesker har noen grunnleggende behov som må dekkes for at vi skal føle oss friske og opplagte. Utover det er alle mennesker forskjellige. Selv ikke eneggede tvillinger er helt like. Arvelige faktorer og miljø former oss til den vi er – forskjellig fra alle andre – vi er alle unike. Dette er en fin tanke, men ulikhetene kan også gjøre det vanskelig for oss å forstå hverandre.

Småbarn som krabber på gulvet. Foto

Likeverd betyr at alle mennesker er like mye verdt og skal tas på alvor uansett hvem de er, og hvordan de er. Gjennom historien har det vært mange eksempler på at mennesker er gitt ulik verdi. Helt fram til 1800-tallet ble afrikanere bortført, solgt og utnyttet som slaver i Amerika.

Først i 1964, da loven om borgerrettigheter ble vedtatt, ble etterkommerne av de som ble holdt som slaver, likestilt med andre amerikanere. Under andre verdenskrig ble jøder og andre grupper som nazistene ikke så på som likeverdige med seg selv, systematisk forfulgt.

Diskrimineringsloven

I Norge har vi i dag et lovverk som sier at alle mennesker er like mye verdt og har de samme rettighetene. Diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling og trakassering av mennesker. Navnet ditt skal ikke ha betydning for om du får jobb, og hudfargen din skal ikke ha betydning for om du får tilgang til varer og tjenester. Samfunnet skal legges til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne har de samme mulighetene som andre.

«Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.»

Diskrimineringsloven § 1

Likevel er det fremdeles slik at noen mennesker opplever å bli forskjellsbehandlet i Norge. Personer med innvandrerbakgrunn kan for eksempel ha vansker med å få jobb, og innslag i media har vist tilfeller hvor det å skifte til et «norsk» navn økte sjansen for å bli innkalt til jobbintervju. Homofile og funksjonshemmede står også ofte fram med historier om diskriminering på ulike områder.

Årsaken til at mennesker fremdeles blir diskriminerte, selv om det ikke er lov, skyldes holdningene våre – synet vårt på mennesker. Vi har lett for se på og behandle «de andre» – de som ikke er som «oss» – på andre måter enn vi ville gjort med våre egne.

Noen ganger blir mennesker vurdert ut fra handlinger de har gjort. En drapsmann må ta sin straff for det han har gjort, men som menneske er han likevel like mye verdt. Menneskeverd skal ikke knyttes til utseende, handling eller bakgrunn.

Som fagarbeider er du pålagt å følge lovverket. Tjenester i helse-, sosial- og oppvekstsektoren skal være like for alle. Alle har den samme retten til respektfull behandling, omsorg og service. Alle har samme rett til å få dekket sine behov for å bli sett, hørt, forstått og respektert.

Utfordringer til deg

 1. Hva legger du i begrepet likeverd?
 2. Hva menes med ordet menneskesyn?
 3. Gi eksempler på mennesker som opplever diskriminering i Norge.
 4. Bruk lenkene under relatert innhold eller søk på Internett og finn ut hva som menes med menneskerettigheter. Skriv en tekst med tittelen «Hva menneskerettighetene innebærer for meg».
 5. Følg lenken til diskrimineringsloven her: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
 • Les § 5. Hva menes med direkte og indirekte diskriminering?
 • Les § 6. Hva menes med trakassering?
 • Les § 6. Hvorfor tror du det er tatt med et eget punkt om instruks i loven?
 • Hvilke konsekvenser har denne loven for deg som fagarbeider i framtiden?
 1. Fordypning:
  I menyen Velferdsstaten finner du en oversikt over lover som gjelder for helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Prøv å finne ut om noen av disse lovene sier noe om likeverd og like rettigheter for brukere.
 2. Likeverd og like rettigheter innebærer at forskjellsbehandling er forbudt. Likevel sier § 8 i diskrimineringsloven at positiv særbehandling kan være tillatt. Diskuter dette i klassen og finn eksempler der positiv særbehandling kan være riktig.

Læringsressurser

Etisk bevissthet og refleksjon