Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Juss og yrkesetikkChevronRight
  4. Lover og regler i sikkerhetsbransjenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Lover og regler i sikkerhetsbransjen

I sikkerhetsbransjen er det spesielle lover som styrer virksomhetene. Det vil si at alle virksomheter som selger tjenester innenfor sikkerhetsfaget, må tilfredsstille en del lovkrav.

Securitas

Vaktvirksomhetsloven og personopplysningsloven er svært sentrale for all virksomhet innenfor sikkerhetsbransjen.

I tillegg er det viktig å kjenne til regelverket innenfor brannvern, samferdsel/veitrafikkloven, flyplasskontroll og skipsanløp, avhengig av i hvilken næring sikkerhetsarbeidet skal utføres.

Lov om vaktvirksomhet

Denne loven regulerer all vaktvirksomhet i Norge. Loven er laget som følge av bransjens ønske om like rammevilkår, og som følge av samfunnets ønske om å regulere bransjen slik at useriøse selskap lukes ut.

Loven regulerer mange ting, blant annet bruk av uniformer. Selve lovteksten er svært kort og gir rom for tolkning. Det er derfor utgitt en forskrift som mer detaljert beskriver de ulike tolkningene.

I § 28 i forskriften står det:

«Uniformen skal være tilpasset tjenesten som utføres og være tydelig merket med virksomhetens navn. På venstre brystside skal uniformen ha merket ‘vekter’ eller ‘vekter under opplæring’ for personell under opplæring. På uniform som benyttes av ansatte i Statens forvaltningstjeneste, Domstoladministrasjonen og Stortinget kan ‘vekter’ erstattes med ‘security’. Uniform som benyttes av ordensvakt uten vekterkompetanse skal være merket med ‘ordensvakt’ eller ‘ordensvakt under opplæring’ for personell under opplæring.»

Det står også at uniformen skal godkjennes av tillatelses- og kontrollmyndigheten, blant annet fordi uniformen ikke skal kunne forveksles med politiets, forsvarets eller tollvesenets uniformer.

Loven spesifiserer også hvilke krav et vaktselskap må innfri for å få tillatelse til å utføre arbeidet, hvilken utdanning de ansatte må ha, og hvilken type forsikring vaktselskapet må ha.

Krav om tilfredsstillende vandel

Alle ansatte og ledere i et vaktselskap må ha tilfredsstillende vandel. Det vil si at eventuelle merknader på rullebladet blir vurdert av selskapet som ansetter. Merknader som omhandler vold, vinning, narkotika og sedelighet, utelukker ifølge forskriften ansettelse.

Det er viktig at sikkerhetsbransjen framstår som seriøs, og det er høye forventninger til at alle sikkerhetsselskapene er grundige og strenge ved ansettelser. Husk at selskapene skal passe på verdiene til andre mennesker og bedrifter.

Taushetsplikt

For å tilfredsstille både lovverket og kundene til sikkerhetsselskapene er det helt nødvendig å ha et system for taushetsplikt blant de ansatte i sikkerhetsbransjen.

Taushetsplikt vil si at du som ansatt er pliktig å holde det du ser, hører og lærer i bedriften du utfører sikkerhetstjenester for, hemmelig.

I de fleste sikkerhetsselskapene er det krav om at du signerer en taushetserklæring som omfatter alt du måtte komme over av informasjon hos kundebedriftene.

Nyttige lenker

Lov om vaktvirksomhet

Forskrift om vaktvirksomhet

Våpen i sikkerhetstjenesten?

Ansatte i vektertjeneste skal utføre sitt arbeid uten våpen og har bare anledning til å bruke makt i den grad det er hjemlet i § 48 i straffeloven – det vil si i nødverge. Vektere skal også bære synlige ID-kort til enhver tid.

Alder i sikkerhetstjenesten?

Lov om vaktvirksomhet krever at du er minimum 18 år gammel for å arbeide i vakttjeneste. Skal du starte eget sikkerhetsselskap, må du være minimum 21 år.

Politiattest

Du kan søke politiet om politiattest (ofte kalt vandelsattest). En politiattest inneholder opplysninger om hva som er registrert om deg i politiets registre. En rekke yrker krever framvisning av politiattest før man blir ansatt.

Læringsressurser

Juss og yrkesetikk