Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Nyttig fra naturfagChevronRight
  4. EksamenChevronRight
  5. Retningslinjer for muntlig-praktisk eksamenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Retningslinjer for muntlig-praktisk eksamen

Her finner du utdrag fra lovdata og forskrifter om muntlig-praktisk eksamen, som er like for elever og privatister. Under denne artikkelen er det lenker til fylkeskommunale retningslinjer om lokalgitt eksamen.

Liggende paragraf. Illustrasjon.

Forskrift og fylkeskommunale retningslinjer

Det meste av innholdet på denne siden er hentet fra forskrift til opplæringsloven. Dette danner rammene for avvikling av eksamen. Skoleeier (fylkeskommunen) kan i tillegg ha sine egne retningslinjer som gjelder alle videregående skoler i fylket. Se derfor på lenkene nederst på denne siden.

Eksamenspartienes størrelse

De fleste fag kan i utgangspunktet ha inntil seks kandidater i hver gruppe ved muntlig-praktisk eksamen.

Gjennomføring

Eksamen skal organiseres slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag, og skal gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kommer fram på eksamen.

Eksamensoppgaven

Faglærer har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgave. Dersom det er uenighet om hva eleven skal prøves i, er det den eksterne sensoren som avgjør (jamfør forskrift til opplæringsloven §3-30). Både forslag og eventuelle endringer som faglærer og sensor avtaler, må begrunnes i kompetansemål i læreplanen. Eksamensoppgaven må lages slik at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i en så stor del av faget som mulig. Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse skal være vedlagt eksamensoppgaven.

Varsling av faglærer og sensor

Faglærer og sensor varsles av eksamensskolen senest 14 dager før eksamensdatoen. Faglærer tar kontakt med ekstern sensor og presenterer forslag til eksamensoppgave. Sammen med oppgaveforslaget leverer faglærer også oversikt over blant annet læreverk, tekster, journaler, samt en beskrivelse av hvilken modell for forberedelse og eksamen som skal benyttes.

Varsling av elever

Eleven skal få vite hvilket fag han eller hun skal prøves i 48 timer før selve eksamen. Lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager skal ikke regnes med.

Forberedelsesdel

Fylkeskommunen kan fastsette at skriftlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen som er lokalt gitte, skal gjennomføres med forberedelsesdel som kan vare inntil 48 timer. Valg av lang eller kort forberedelsestid må gjøres i så god tid at elevene er forberedt på dette.

  • Lang forberedelsestid: inntil 48 timer: Eksamensoppgaven deles ut som et tema eller en problemstilling. Alle hjelpemidler er tillatt. Det skal ikke være ordinær undervisning, men skolen legger til rette for at elever som ønsker det, får samarbeide på skolen i ordinær skoletid. Faglærer er etter avtale med elevene tilgjengelig i forbindelse med undervisningsplikt for å svare på spørsmål.
  • Kort forberedelsestid: cirka 45 minutter: Elevene skal ikke ha tilgang til å kommunisere med noen i denne tida. Elevene får trekke eller blir tildelt et tema eller problemstilling, men ikke hele innholdet i eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt – inkludert utvalgte sider på Internett. Notater fra forberedelsestiden på stemplet ark kan brukes under eksaminasjonen.

Eksaminasjon

Mekanisk stoppeklokke med videre. Foto.

Eksamenstida er på inntil 45 minutter. Normalt er det faglærer som eksaminerer. Den eksterne sensoren kommer med tilleggsspørsmål etter behov. Eksamineringa skal gi eleven mulighet til å vise sin kompetanse i en så stor del av faget som mulig.

Det understrekes at dersom det gis et tema eller en problemstilling i forkant, må kandidaten prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av en eventuell forberedelsesdel. Eleven kan derfor få spørsmål fra alle kompetansemål i læreplanen for faget.


Det praktiske innslaget er oftest deler av et forsøk som du skal demonstrere og forklare.

Ved lang forberedelsestid bør presentasjonen av et forberedt tema ikke ta mer enn 12 minutter. Resten av tiden knyttes til andre sentrale læreplanmål og et praktisk innslag.

Hjelpemidler på eksamensdagen

Ved lokalt gitt eksamen fastsetter skoleeieren hvilke hjelpemidler som skal tillates. De tillatte hjelpemidlene må ikke svekke grunnlaget for å vurdere kompetansen til eleven eller privatisten.

Vurdering

Vurderingen gjennomføres av to sensorer, hvorav den ene skal være ekstern. Faglærer har plikt til å delta i vurderinga som sensor. Eksamenskarakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og gi uttrykk for elevens kompetanse slik den kommer fram på eksamen. Dersom det er uenighet om karakteren, er det den eksterne sensoren som avgjør ( Forskrift til opplæringslova. Eksamen §3-30).

Se lenker til fylkeskommunale retningslinjer under.

Læringsressurser

Eksamen