1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Krysning og genmodifiseringChevronRight
  5. Kjønnsbundet arvChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjønnsbundet arv

Kjønnsbundet arv er når arvelige egenskaper finnes i kjønnskromosomene. Fargeblindhet og blødersyke er eksempler på kjønnsbundet arv.

Dronning Victoria brakte arveanlegg for blødersykdom inn i Europas kongehus. Blødersykdom er en kjønnsbunden recessiv sykdom vanligvis knyttet til X-kromosomet. Sykdommen kommer derfor oftest til uttrykk hos menn.

Kjønnsbundet recessiv arv

X-bundet recessiv arv. Når mor er bærer av den recessive kjønnsbundne egenskapen.
Personer med normalt fargesyn skal se tallet 6 i dette bildet. Personer som er fargeblinde for røde og grønne nyanser, ser ikke noe tall.

Genet som koder for fargesyn finnes i to utgaver (alleler): F for fargesyn og f for fargeblindhet/fargesvakhet, og disse finnes bare på X-kromosomet.

Siden kvinner har to X-kromosomer, må kvinner arve to kopier av det recessive allelet (ff) for at de skal bli fargeblinde.

Menn har bare ett X-kromosom og trenger derfor bare ett recessivt allel for å bli fargeblinde/fargesvake (f). Kvinner som har ett recessivt og ett dominant allel (Ff), har normalt fargesyn, men er bærere og kan få sønner som er fargeblinde/fargesvake.

Blødersykdom er et annet eksempel på kjønnsbundet recessiv arv. Den forekom blant Europas kongelige, og ble brakt inn gjennom dronning Victoria.

Kjønnsbundet recessiv arv.
X-bundet dominant egenskap hos far

Kjønnsbundet dominant arv

Når far er bærer av et dominant gen på sitt X-kromosom, vil alle hans døtre, men ingen av sønnene arve den egenskapen, siden sønnene bare får Y-kromosom fra far.

Når et dominant gen sitter på et av mors X-kromosomer, vil både sønner og døtre ha 50 prosent sjanse for å arve egenskapen.

X og Y

X-kromosomet er nesten tre ganger større enn Y-kromosomet. Det har gener som styrer langt flere egenskaper enn de som har med kjønn å gjøre.
Kjønnskromosomer
Mutasjoner på X-kromosomet forårsaker en del recessive sykdommer som forekommer langt hyppigere hos menn fordi de bare har et X-kromosom.

Ulike syndrom skyldes feil antall kjønnskromosomer.

Y-kromosomet utgjør bare 0,9 prosent av DNA-mengden hos menn og har hittil fått påvist 86 proteindannende gener. Det er ennå ikke kartlagt spesielle egenskaper som skyldes gener på Y-kromosomet, bortsett fra de som har med kjønn å gjøre. Det er allikevel noen som mener at hårete ører kan skyldes y-bundet arv.
Kromosommutasjon: XYY-syndrom.

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?